Vandværker

Der findes 19 almene vandværker på Bornholm. Ved almene vandværker forstås anlæg, der forsyner mere end 9 husstande.
4 tidligere kommunale vandværker drives af det kommunale aktieselskab Bornholms Forsyning A/S. Kommunale politikere indgår i bestyrelsen, men kommunen har ingen direkte indflydelse på vandværkets drift.
De tre tidligere kommunale vandværker fra Rønneområdet er i dag sluttet sammen i selskabet Rønne Vand A/S. Dette selskab er helt udskilt og har status som et privat vandværk. Kommunale politikere er dog repræsenteret i selskabets bestyrelse.
 
Desuden er der 12 private vandværker af varierende størrelse.
 
De almene vandværker leverer vand til over 93 % af den bornholmske befolkning, mens 7 % har egne drikkevandsanlæg. 
 
I 2014 oppumpede vandværkerne ca. 3,36 millioner m3 grundvand, heraf blev ca. 42% indvundet på Bornholms Forsynings vandværker, 31 % på Rønne Vand A/S og 27% på de resterende private vandværker.
 
Den samlede opumpning fra vandværker har ligget stabilt omkring 3,4 mill. m3 gennem de seneste fire år. Her er tale om en halvering i forhold til det store forbrug før 1990. Årligt vandforbrug kan ses i denne figur
 
Vandværkernes indvindingstilladelser er tilsammen på 4,40 mill. m3 og overstiger således det aktuelle forbrug. Desuden er der uudnyttede ressourcer.

​Forsyningsmuligheder  

I vandforsyningsplanen tildeles de enkelte vandværker et forsyningsområde. Ejendomme, der ønsker tilslutning til vandværk, skal således rette henvendelse til det vandværk, der er tildelt det forsyningsområde, ejendommen er beliggende i. Via dette kort:      LINK     kan du slådi adresse op og se, hvilket vandværk, der forsyner i dit område. Normal procedure er at  kontakte et VVS-firma og bede dem indgive ansøgning til vandværket på dine vegne.
 
Ledningsnettet er endnu ikke fuldt udbygget, og der kan derfor være tilfælde, hvor tilslutning ikke umiddelbart kan lade sig gøre. Desuden er der områder, der i følge vandforsyningsplanen ligger udenfor almen vandforsyning.  

Kommunens kontrol

Regionskommunen fører tilsyn med vandværkerne og er godkendelsesmyndighed mht. vandtakster. Udarbejdelse af grundvands- og forsyningsplaner hører endvidere under regionskommunen.

Der foretages kontrol af vandkvaliteten i råvandet og det leverede vand. Analyseresultaterne sendes løbende til Teknik & Miljø. I tilfælde af overskridelser kontaktes vandværket og eventuelt embedslægen.
 

Tjek din vandkvalitet

På vandværkernes hjemmesider (se nedenfor) vil man i mange tilfælde kunne få oplysninger om drikkevandskvaliteten.
 
Alternativt kan man søge oplysninger i Miljøministeriets database, Jupiter, hvor alle analysedata registreres.
 
                 Link til Jupiter
 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed er et udtryk for indholdet af forskellige opløste metalsalte (calcium og magnesium) i vandet. Disse kan udfældes som kalk i ledninger og installationer. Der er ingen sundhedsmæssig betydning og kun en mindre smagsmæssig.
 
Vandets hårdhed gør forskel for, hvor godt vaskemidler kan skumme. Hvis vandet er blødt, skal der bruges væsentligt mindre sæbe eller vaskemiddel for at få samme effekt.
 
Den forskelligartede geologi på Bornholm bevirker, at der er ret stor forskel på hårdheden, alt efter hvor man bor. Nedenstående dokument viser vandets hårdhed på de forskellige vandværker.
 
 
Hårdhed af vandet på Bornholmske vandværker 2014
 
Hårdheden opgøres i °dH og kan grupperes som vist.
 

Boringer

Indvindingen af drikkevand til vandværkerne sker fra 86 boringer fordelt på 51 kildepladser spredt over det meste af øen. Ved kildepladser forstås indvindingssteder, hvor grundvandsmagasinet anses for at være fælles for et antal boringer.
Placering af aktive boringer og kildepladser kan ses på BRKs kortside.
Boringernes ydelser varierer efter magasinernes ydeevne, størrelse m.v. I nogle boringer er ydelsen således på kun 5 m3 pr. time (klippeområder) og i andre boringer er ydelsen i størrelsesorden 100 m3/time (Robbedaleområdet).
Omkring boringerne er der fastlagt en række beskyttelsesbestemmelser. Der henvises herom til afsnittet om beskyttelseszoner.
Der foretages kontrol af vandkvaliteten i boringerne. Kontrolhyppigheden varierer efter hvor meget vand, der indvindes fra boringen. I kontrollen indgår også målinger af et eventuelt indhold af miljøfremmede stoffer, f.eks. pesticider.
Der skal altid søges om tilladelse hos Teknik & Miljø forud før en ny boring udføres.
 

Beskyttelseszoner for drikkevand

For at sikre det udpumpede drikkevand mod forurening fra nedsivning af forurenende stoffer er der omkring produktionsboringerne udlagt beskyttelseszoner. Der er således i de givne tilladelser til at indvinde vand udlagt et beskyttelsesområde i form af en cirkel med centrum i boringen og radius 300 m.
 
Indenfor dette område er det forbudt at indrette sivebrønde, sivedræn, drænboringer eller andre indretninger, hvorved væske,der kan forurene grundvandet, afledes til undergrunden.
Desuden er der udlagt et areal indenfor 25 m fra den enkelte boring, hvor der ikke må bruges ukrudtdræbende midler, eller i det hele taget anbringes eller bruges stoffer på sådan måde at grundvandet omkring boringerne udsættes for forurening.
 

Kontaktoplysninger til vandværker

 
 
BORNHOLMS FORSYNING A/S
Industrivej 1
3700 Rønne
Tilknyttede vandværker: Brogård, Hasle, Rø-Gudhjem og Smålyngsværket.
 
Rønne Vand A/S
Sandemandsvej 1
3700 Rønne
Tlf.: 56 91 04 04
Email: rvv@rvv.dk
Tilknyttede vandværker: Robbedale, Stampen og Gøngeherred Vandværk.

Balka Strand Vandværk
Formand: Jens Haagensen, tlf.: 56 49 39 31, Email: jens@balkastrandvand.dk
Drift: Tino Mortensen, tlf: 21 56 58 32
http://www.balkastrandvandværk.dk
 
Boderne Vandværk
Formand: Henrik Jespersen, tlf.: 56 97 54 45
Drift: Martin Larsen, tlf.: 23 45 93 97
 
Klemensker Vandværk
Formand: Ralf Kofoed, tlf.: 56 92  66 16 / 23 67 89 20
Drift: Mikael Mogensen, tlf.: 56 96 91 42

Lobbæk Vandværk
Formand: Michael Poulsen, tlf.: 26 14 09 12
Drift: Martin Larsen, tlf.: 23 45 93 97
 
Pedersker Vandværk
Formand Bernt Munch, tlf.: 56 97 83 14
Drift: Jesper Lodberg, tlf.: 60172770

Snogebæk Vandværk
Formand: Ole Korsgaard, tlf.: 21 73 21 89
Drift: Tino Mortensen, tlf: 21 56 58 32

Strandmarken Vandværk
Formand: Kim Biel-Nielsen, tlf.: 45 57 09 77
Drift: Ejvind Hansen, tlf.: 56 97 82 55, mobil 24 98 49 60
 
Sømarkens Vandværk
Formand: Trygve Spanner Lund, tlf.: 56 97 71 41
Drift: Anders Hjorth Jensen, tlf.: 40 41 82 56

Tejn Vandværk
Formand: Steen Friis, tlf.: 56 48 08 09
Drift: Thorbjørn Gjessing, tlf.: 21 26 98 22
Email: brj@os.dk

Vang Vandværk
Formand: Peter Noske Lücke. tlf.: 30 62 38 93
Drift: Mikael Mogensen, tlf.: 56 96 91 42
 
Østerlars Vandværk
Formand: Peter Grønvall, tlf.: 56 49 81 37, mobil 24 26 90 92
 
Østermarie Vandværk
Formand: Birger Skov, tlf.: 56 47 01 64
Drift: Thorbjørn Gjessing, tlf.: 21 26 98 22