Billede af græs med fliser
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Byggeri Nedrivningspulje

Nedrivningspulje

Midlerne i nedrivningspuljen er disponerede. De tilbageværende midler i puljen er disponeret til projektet BYG360°, der ser på muligheden for genanvendelse af materialer fra nedrivninger så som mursten, træ, vinduer, døre m.m.

Mulighederne for tilskud er derfor for nu begrænset til nedrivninger, der indgår i ovennævnte projekt.

 

Hvad betyder det for dig som ansøger/ejer?

Din andel af udgifterne til nedrivningen er uforandrede.  

Der gives 70 % i tilskud til nedrivningsudgifterne som i øvrige sager med tilskud til nedrivning. De udgifter, der måtte komme til som følge af ekstra sortering mv., betales 100 % af projektet. 

Du skal imidlertid acceptere, at nedrivningen indgår som en del af projektet BYG360 og at de byggematerialer, der er tilbage på nedrivningstidspunkt, stilles til rådighed for Bornholms Regionskommune således, at kommunen kan råde over dem til projektets formål.

Dette indebærer,  at materialer genbruges og at der sker videresalg af enkelte materialer eller bygningsdele.

Selve nedrivningen ventes at pågå over en lidt længere periode end normalt, idet materialerne nu sorteres mere end ved en normal nedrivning,

Derudover gælder det, at bygningen, som hidtil, skal vurderes at være i en stand, der begrunder en nedrivning. Dvs. at den skal være opført før 1960 og væsentligt nedslidt og der skal opnås nedrivningstilladelse.

 

Hvis du fortsat ønsker at søge nedrivningstilskud

Hvis du fortsat ønsker at søge om nedrivningstilskud og lade bygningen indgå i projektet, såfremt den kommer i betragtning hertil, skal du blot besvare denne mail.

Du vil herefter blive kontaktet af en byggetekniker med henblik på en besigtigelse af bygningen/bygningerne. Dels for at vurdere, om den er berettiget til tilskud, dels for at vurdere mængden og typen af mulige materialer til genbrug.

Såfremt det herefter ønskes, fra både din og projektets side, at lade bygningen indgå i projektet, vil du blive kontaktet mht. nærmere aftale, tidsplan, indhentning af tilbud mv.

Da der er begrænsede midler, vil ikke alle ansøgninger pt. ikke kunne imødekommes.

Du kan læse mere om tilskud samt finde ansøgningskema nedenfor.

Læs også vejledningen igennem inden du sender ansøgningsskemaet.

 

Tilskud til nedrivning - nedrivningspulje

Der kan søges om tilskud til

  • nedrivning af beboelsesejendomme i det åbne land og i byer med mindre end 3000 indbyggere.
  • nedrivning af erhvervsbygninger i byer med mindre end 3000 indbyggere.

Der gives tilskud på 70 % af udgifterne til nedrivning. Dog kan foreninger uden økonomisk formål opnå 100 % i tilskud til nedrivning.

Derudover gives tilskud til

  • samlet beboelse og erhverv uden for byer.

Der gives 70 % tilskud til nedrivning af beboelsen og 40 % tilskud til erhvervsdelen.

Bygningerne vurderes ud fra kriterierne:

• Byggeteknisk tilstand, herunder nedbrudte bygningsdele, svigt i bærende konstruktioner, tagkonstruktioner, tekniske installationer mv.
• Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, herunder huller i gulv og tag, der ved en forværring kan udgøre en fare samt råd og svamp, som skader bygningen og kan skade indeklimaet.
• Synlighed i landskabet

Ansøgningsskema til tilskud til nedrivning 

 
 

Vejledning og skemaer

Vejledning til tilskudsordninger vedr. byfornyelse dec 2017.pdf

Du finder link til ansøgningsskemaerne under den enkelte ordning.

Der kan ikke søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse eller indretning af byrum.

Vedr. byggeaffald

Når der anmeldes nedrivning skal der udfyldes "Bilag for nedrivning - der kræver anmeldelse" for at der kan udbetales tilskud.

Når nedrivningen er udført skal der  indsendes vejesedler eller anden dokumentation for bortskaffelse af affald i overensstemmelse med det, der er angivet i bilaget - eller efterfølgende rettet.

Du er som ansøger ansvarlig for at få indhentet disse fra entreprenøren.

Byfornyelse

Tilskuddene til nedrivning mv. følger reglerne i byfornyelsesloven.

Du finder den her.