Billede af græs med fliser
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Byggeri Nedrivningspulje og andre tilskudsmuligheder 2017

Nedrivningspulje og andre tilskudsmuligheder 2017

Tilskud i 2018 til bygningsfornyelse - herunder nedrivning - afventer udmelding af rammer og prioritering. Nye tilskudsordninger meldes ud på hjemmesiden.

Under byfornyelsesloven har Bornholms Regionskommune i 2017 oprettet tre forskellige tilskudsordninger:

- Tilskud til nedrivning

- Tilskud til indretning af byrum efter nedrivning

- Istandsættelse  af forsamlingshuse

For at kunne opnå tilskud er det en betingelse, at arbejdet ikke er påbegyndt inden der gives tilsagn om tilskud.

Læs mere om tilskudsordningerne herunder samt i vejledningen - se boks.

Har du spørgsmål til tilskudsordningerne kan du kontakte Center for Teknik og Miljø på 56920000 eller tm@brk.dk

Tilskud til nedrivning - nedrivningspulje 2017

Der kan søges om tilskud til

  • nedrivning af beboelsesejendomme.
  • nedrivning af erhvervsbygninger i byer med mindre end 5000 indbyggere.

Der gives tilskud på 70 % af udgifterne til nedrivning. Dog kan foreninger uden økonomisk formål opnå 100 % i tilskud til nedrivning.

Derudover gives tilskud til

  • samlet beboelse og erhverv uden for byer.

Der gives 70 % tilskud til nedrivning af beboelsen og 40 % tilskud til erhvervsdelen.

Bygningerne vurderes ud fra kriterierne:

• Byggeteknisk tilstand, herunder nedbrudte bygningsdele, svigt i bærende konstruktioner, tagkonstruktioner, tekniske installationer mv.
• Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, herunder huller i gulv og tag, der ved en forværring kan udgøre en fare samt råd og svamp, som skader bygningen og kan skade indeklimaet.
• Synlighed i landskabet

Ansøgningsskema til tilskud til nedrivning 

Indretning af byrum 

Ny mulighed for tilskud til indretning af byrum i mindre byer efter nedrivning

Der kan søges om tilskud til indretning af byrum, hvor der er foretaget nedrivning med tilskud.

Et byrum er et sted med adgang for offentligheden. Der kan søges om tilskud til fx belægning og faciliteter som borde/bænke mv. Indretning af byrum, hvor bygninger er nedrevet giver mulighed for at give nyt liv til området og mulighed for nye anvendelser, fx et grønt område, hvor man kan mødes mv.

Der kan søges om tilskud på op til 50 % af udgifterne. Foreninger kan dog opnå op til 100 % i tilskud.

Før ansøgningen sendes skal der udarbejdes en skitse over indretningen, indhentes tilbud på arbejdet, samt laves en plan for den fremtidige vedligeholdelse.

Ansøgningsskema til tilskud til indretning af byrum

Istandsættelse af forsamlingshuse 

Mulighed for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende

Muligheden for at yde tilskud til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse skal understøtte forsamlingshusenes funktion i mindre byer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen ved at bidrage til at gøre det attraktivt at bo i mindre byer og landdistrikter. Understøttelse af forsamlingshusenes funktion kan understøtte kommunalbestyrelsens vision om et godt og aktivt liv for alle.  Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse er de bygninger, der fungerer som fx kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund.

Der kan ydes tilskud til 

  • forbedringer af klimaskærm,
  • forbedring af adgangsforhold
  • tiltag foreslået i en energimærkerapport.

Muligheden er begrænset til bygninger i byer med under 5000 indbyggere.

Tilskud kan ydes til både privat-ejede og offentligt ejede bygninger, idet det er funktionen som forsamlingshus og ikke ejerskabet, der vægtes.

Inden der ansøges om tilskud skal der være indhentet tilbud på arbejderne, som skal indsendes som bilag til ansøgningen.

Der kan søges om 50 % tilskud.

Dog kan der i visse tilfælde gives op til 100 % i tilskud, såfremt arbejdet ikke vil kunne lade sig gøre ellers.

Ansøgningsskema til tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse

Informationsmøde om tilskud til istandsættelses af forsamlingshuse

Herunder kan du finde præsentationen fra informationsmødet om tilskudsordningen vedrørende istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse samt om tilskud til indretning af byrum.

Præsentation byfornyelse.pdf 

Kontakt Gitte Nielsen tlf. 56 92  20 47 eller gitte.elton.nielsen@brk.dk

Vejledning og skemaer

Vejledning til tilskudsordninger vedr. byfornyelse dec 2017.pdf

Du finder link til ansøgningsskemaerne under den enkelte ordning.

Vedr. byggeaffald

Når der anmeldes nedrivning skal der udfyldes "Bilag for nedrivning - der kræver anmeldelse" for at der kan udbetales tilskud.

Når nedrivningen er udført skal der  indsendes vejesedler eller anden dokumentation for bortskaffelse af affald i overensstemmelse med det, der er angivet i bilaget - eller efterfølgende rettet.

Du er som ansøger ansvarlig for at få indhentet disse fra entreprenøren.

Byfornyelse

Tilskuddene til nedrivning mv. følger reglerne i byfornyelsesloven.

Du finder den her.