Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Naturen Vandråd på Bornholm - 2019

Vandråd på Bornholm - 2019

Nye vandområdeplaner åbner for lokalt vandråd for Bornholm

I forbindelse med at Vandområdeplanerne 2021-2027 er under udarbejdelse skal landets kommuner, ifølge Lov om vandplanlægning, udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogrammets supplerende foranstaltninger inden for hovedvandoplandet.

Der kan oprettes lokale vandråd til at bistå kommunerne med at udarbejde forslag. Som beskrevet i udkastet til; Bekendtgørelse om vandråd og vandrådets samarbejde med kommunalbestyrelsen (i høring til den 14. oktober 2019), skal kommunerne etablere vandråd, hvis der udvises en interessetilkendegivelse fra relevante organisationer og foreninger.


Oprettelse af et lokalt vandråd

Bornholms Regionskommune opfordrer hermed til, at organisationer og foreninger indstiller medlemmer til et lokalt vandråd for Bornholm. Kommunen vil oprette vandrådet og stå for sekretariatsbetjeningen. De foreninger og organisationer, som kan være repræsenteret er:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Når kommunen har modtaget indstillingerne træffer kommunen beslutning om, hvordan vandrådet skal sammensættes, idet nedenstående krav skal være opfyldt:

  • Vandrådet må højest bestå af 20 medlemmer.
  • Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i et vandråd med mere end 1 medlem.
  • Det skal ved oprettelsen af vandrådet sikres, at der i rådet er ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.
  • Ifølge ligestillingsloven, skal der så vidt muligt indstilles både en kvinde og en mand, når organisationer/foreninger indstiller medlemmer og evt. suppleanter.    


Vandrådets opgaver

Vandrådene er et tilbud til ovenstående organisationer og foreninger, om at drøfte planlægning af vandløbsindsatsen ud fra de rammer, som staten fastsætter i næste generation vandområdeplaner. Vandrådene er samtidig et forum, hvor forskellige interesser omkring vandløb kan mødes, og særligt lokalkendskab kan kaste nyt lys over vandplanindsatserne og danne grobund for forslag til supplerende foranstaltninger.

Selve beslutningskompetencen forbliver i kommunalbestyrelserne. Vandrådene vil sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandområdeplaner, et samarbejde Bornholms Regionskommune ser frem til.

Bornholms Regionskommune vil modtage en vandrådspakke med rammer og vejledning før vandrådets arbejde påbegyndes. Da vandrådspakken ikke er ankommet endnu, er kommunen derfor ikke nærmere bekendt med indholdet af arbejdet pt.   

Vandrådet skal være oprettet senest den 31. oktober 2019, og vandrådsarbejdet skal være afsluttet senest den 30. juni 2020. Bornholms Regionskommune forventer at afholde første vandråds møde inden udgangen af 2019. 

Frist for indstilling
Organisationer og foreninger kan hver indstille ét medlem og evt. én suppleant til det lokale vandråd for Bornholm. Dette gøres ved at sende en mail til: nmf@brk.dk att. Tine Kent Egedal. 

Fristen for at indstille medlemmer er: Onsdag den 30. oktober 2019.

Kontakt
Spørgsmål kan rettes til: tine.kent.egedal@brk.dk eller på tlf. nr. 5692 2208.

Henvendelser vil ikke blive besvaret i uge 42 grundet ferie.
Efterfølgende uger er der telefontid ma-to kl. 13-15.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid