Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Naturen Vandråd på Bornholm - 2017

Vandråd på Bornholm - 2017

Baggrund for oprettelsen af Bornholms Regionskommunes Vandråd

Ifølge aftale om en Fødevare- og landbrugspakke indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Med ændring af lov om vandplanlægning, der trådte i kraft den 28. december 2016, fremgår det, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver kommunal-bestyrelserne i et hovedvandopland skal varetage. Den tilhørende ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”, udmønter denne bemyndigelse. Her er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland konkret skal løse følgende obligatoriske opgaver:

  • 1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  • 2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Efter lov om vandplanlægning samt den tilhørende bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

Arbejdet er gået i gang
Vandrådet i Bornholms Regionskommune blev nedsat i april 2017 efter at have været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.
Sammensætningen af dette vandråd er stort set den samme som i Vandrådet 2014. Medlemslisten kan findes her på siden, i boksen til højre.
Tilknyttet Vandrådet er desuden en observatør fra Teknik- og Miljøudvalget, samt to medarbejdere fra Center for Teknik og Miljø, der fungerer som mødeleder, sekretær og referent.

Det første møde i Vandrådet blev afholdt d. 2. maj, og det tegner til at blive et interessant arbejde rådet skal i gang med.

Den første opgave Vandrådet tager fat på er Opgave 1.
Materialet fra Miljøstyrelsens Vandrådspakke 1.0 kan findes her på siden, i de blå bokse.

Powerpoint-præsentationer og referater fra møderne offentliggøres på denne side løbende.
Opgave 2 og 3 kan påbegyndes når Miljøstyrelsen udgiver Vandrådspakke 2.0, sommeren 2017.

 

Center for Teknik og MIljø