Til foreninger

I Bornholms Regionskommunes foreningsliv mødes mange mennesker hver dag for at dyrke deres særlige interesse, hobby eller idræt. Med mere end 250 forskellige folkeoplysende foreninger, omkring 1000 frivillige sociale foreninger og en lang række kulturinstitutioner fordelt over hele kommunen, er der helt sikkert også noget for dig. Her kan du finde oplysninger om oprettelse af en frivillige og folkeoplysende foreninger.

Hvis du mangler en blanket, kan du også finde den her.

Opret forening

Frivillige foreninger 'kom godt i gang'

En frivillig forening kan have mange forskellige formål, det kan f.eks. være en grundejerforening, en idrætsforening, en almennyttig boligforening, ejerforening, kulturel forening eller lignende. Læs mere her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside
 
Hvordan bliver en Folkeoplysende forening godkendt? Læs her på Borger.dk.
 

Hvordan kommer vores frivillige forening på Facebook? Læs her på Facebook

Tag den hurtigste vej til at starte en forening - download startpakken med idé til køreklar forening på hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

 

Opret en folkeoplysende forening

I Danmark kan alle frit oprette en forening, og der er ingen krav om, at foreningen skal godkendes eller registreres for at være en forening.
Men hvis foreningen ønsker støtte fra kommunen - f.eks. til lokaler eller aktiviteter, skal foreningen opfylde en række krav for at blive godkendt som en folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven.

Kravene til en folkeoplysende forening handler primært om foreningens formål, aktiviteter og organisering.

Kravene er blandt andet at:

 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.
 • Foreningen har vedtægter med et folkeoplysende og almennyttigt formål baseret på et forpligtende fællesskab.
 • Foreningen som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig dens formål.
 • Foreningens aktiviteter primært finder sted i den kommune, de søger støtte i.
 • Foreningen bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer.
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne.
 • Foreningen har en form for medlemsbetaling - f.eks. kontingent.
 • Foreningen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og at et evt. overskud tilfalder foreningen.
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

Stiftelse og godkendelse af en folkeoplysende forening
For at stifte en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af foreningen træffes.
Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter, som godkendes af generalforsamlingen (evt. i redigeret form)

Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling, da det blandet andet skal bruges ved en evt. ansøgning til kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening.Som godkendt folkeoplysende forening er der mulighed for at låne kommunale lokaler til foreningens aktiviteter samt at søge om forskellige tilskud. Reglerne for tilskud og lån/brug af faciliteter fremgår af kommunens regler for tilskud til folkeoplysning.

Godkendelse af folkeoplysende forening

Før der indkaldes til en stiftende generalforsamling udarbejdes et sæt vedtægter for foreningen. Generalforsamlingen godkender vedtægterne - evt. med ændringer.

Hvis der er ambition om, at foreningen skal godkendes som folkeoplysende forening, anbefales det at kontakte Center for Skole, Kultur og Fritid, og få gennemgået vedtægterne, så de lever op til alle krav.

Vejledning til vedtægter

Efter afholdt stiftende generalforsamling. Skal foreningen søge om at blive godkendt.

Ansøgningsskema...

Folkeoplysningsudvalget vil derefter behandle ansøgningen på førstkommende møde.

I forbindelse med ansøgningen er det et krav, at foreningen underskriver og indsender en erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i henhold til lovens krav.

Find erklæringen her...

Når foreningen er godkendt, skal foreningen have et CVR-nummer. Det kan bestilles på www.virk.dk under frivillig forening.

Når foreningen har et CVR-nummer og en bankkonto, skal I i banken bede om at kontoen bliver foreningens NEM-konto.

Derefter vil foreningen kunne modtage tilskud eller låne kommunale lokaler efter kommunens tilskudsregler.

Center for Skole, Kultur og Fritid kan kontaktes på skf@brk.dk  

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Bornholms Regionskommune giver tilskud til alle godkendte, folkeoplysende foreninger i kommunen jf. kommunens tilskudsregler. Som godkendt folkeoplysende forening kan du søge om følgende tilskud:

 • Foreningstilskud
 • Lokaletilskud
 • Medlemstilskud
 • Rejsetilskud
 • Tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse

Se mere  om tilskudsmulighederne under 'søg tilskud'

Blanketter

Søg om godkendelse af folkeoplysende forening

Erklæring om indhentelse af børneattest

Børneattest

Straffeattest

Erklæring om deltagelse i særligt tilrettelagt undervisning

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Opgørelse over deltagere i folkeoplysende voksenundervisning

Foreningstilskud

Rejsetilskud

Hvad er folkeoplysning?

Bornholms Regionskommune støtter øens forenings- og fritidsliv via reglerne i Folkeoplysningsloven.
 
Folkeoplysningsloven er en rammelov, der udstikker retningslinjerne for hvad kommunerne skal og kan gøre i forhold til at støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
 
Loven omhandler de frie folkeoplysende foreninger der udbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år (idræt, spejdere m.m.), den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler o.l.) og forhold omkring anvisning af kommunale lokaler og anlæg samt lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Frivilligt socialt arbejde

Foreningsportalen giver dig overblik og oplysninger om mere end 500 regionale og landsdækkende frivillige sociale foreninger i Danmark. 

Se mere på Foreningsportalen

Godkendte folkeoplysende foreninger

Her kan du se listen over alle godkendte folkeoplysende foreninger i Bornholms Regionskommune.

Godkendte folkeoplysende foreninger (PDF)