Del på facebook

Til foreninger

 

I Bornholms Regionskommunes foreningsliv mødes mange mennesker hver dag for at dyrke deres særlige interesse, hobby eller idræt. Med mere end 200 forskellige folkeoplysende foreninger, omkring 1000 frivillige sociale foreninger og en lang række kulturinstitutioner fordelt over hele kommunen, er der helt sikkert også noget for dig. Her kan du finde oplysninger om oprettelse af en frivillige og folkeoplysende foreninger.

Hvis du mangler en blanket, kan du også finde den her.

 

Forsikring af frivillig indsats
Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2018 besluttet, at frivillige indsatser der udføres indenfor kommunens rammer, er omfattet af BRK ansvars- og arbejdsskadeforsikring, på lige fod med dem, der udfører frivilligt arbejde.

Det kræver dog dels at den, der yder indsatsen, ikke er forsikret andet steds, f.eks. via en organisation, dels at der bliver lavet en skriftlig aftale med kommunen/ institutionen.

Spørgsmål vedr. forsikring kan rettes til forsikringskontoret:

Forsikringskontoret@brk.dk

Carsten Bauer, tlf 56 92 10 39

Marianne Tang Seerup, tlf 56 92 10 05

 

Opret en folkeoplysende forening

I Danmark kan alle frit oprette en forening, og der er ingen krav om, at foreningen skal godkendes eller registreres for at være en forening. Men hvis foreningen ønsker støtte fra kommunen - f.eks. til lokaler eller aktiviteter, skal foreningen opfylde en række krav for at blive godkendt som en folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven. Læs mere om, hvordan du opretter en forening på borger.dk

Kravene til en folkeoplysende forening handler primært om foreningens formål, aktiviteter og organisering.

Kravene er blandt andet at:

 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.
 • Foreningen har vedtægter med et folkeoplysende og almennyttigt formål baseret på et forpligtende fællesskab.
 • Foreningen som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig dens formål.
 • Foreningens aktiviteter primært finder sted i den kommune, de søger støtte i.
 • Foreningen bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer.
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne.
 • Foreningen har en form for medlemsbetaling - f.eks. kontingent.
 • Foreningen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og at et evt. overskud tilfalder foreningen.
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

Stiftelse og godkendelse af en folkeoplysende forening
For at stifte en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af foreningen træffes.
Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter, som godkendes af generalforsamlingen (evt. i redigeret form)

Du kan også benytte DGI's digitale vedtægtsgenerator, der gør det nemt at oprette et gyldigt sæt vedtægter.

Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling, da det blandet andet skal bruges ved en evt. ansøgning til kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening.Som godkendt folkeoplysende forening er der mulighed for at låne kommunale lokaler til foreningens aktiviteter samt at søge om forskellige tilskud. Reglerne for tilskud og lån/brug af faciliteter fremgår af kommunens regler for tilskud til folkeoplysning.

Godkendelse af folkeoplysende forening

Før der indkaldes til en stiftende generalforsamling udarbejdes et sæt vedtægter for foreningen. Generalforsamlingen godkender vedtægterne - evt. med ændringer.

Hvis der er ambition om, at foreningen skal godkendes som folkeoplysende forening, anbefales det at kontakte Center for Natur, Miljø og Fritid, og få gennemgået vedtægterne, så de lever op til alle krav.

Vejledning til vedtægter

Du kan også benytte DGI's digitale vedtægtsgenerator, der gør det nemt at oprette et gyldigt sæt vedtægter.

Efter afholdt stiftende generalforsamling. Skal foreningen søge om at blive godkendt.

Ansøgningsskema...

Folkeoplysningsudvalget vil derefter behandle ansøgningen på førstkommende møde.

I forbindelse med ansøgningen er det et krav, at foreningen underskriver og indsender en erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i henhold til lovens krav.

Find erklæringen her...

Når foreningen er godkendt, skal foreningen have et CVR-nummer. Det kan bestilles på www.virk.dk under frivillig forening.

Når foreningen har et CVR-nummer og en bankkonto, skal I i banken bede om at kontoen bliver foreningens NEM-konto.

Derefter vil foreningen kunne modtage tilskud eller låne kommunale lokaler efter kommunens tilskudsregler.

Center for Natur, Miljø og Fritid kan kontaktes på nmf@brk.dk

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Bornholms Regionskommune giver tilskud til alle godkendte, folkeoplysende foreninger i kommunen jf. kommunens tilskudsregler. Som godkendt folkeoplysende forening kan du søge om følgende tilskud:

 • Foreningstilskud
 • Lokaletilskud
 • Medlemstilskud
 • Rejsetilskud
 • Tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse

Se mere  om tilskudsmulighederne under 'søg tilskud'

Blanketter til folkeoplysende foreninger

Søg om godkendelse af folkeoplysende forening

Erklæring om indhentelse af børneattest

Børneattest

Straffeattest

Erklæring om deltagelse i særligt tilrettelagt undervisning

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Opgørelse over deltagere i folkeoplysende voksenundervisning

Foreningstilskud

Rejsetilskud

Rekruttering af unge frivillige

En inspirationsguide til foreninger om samarbejdsmuligheder og besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner

Denne rådgivningsguide er for dig, som ønsker at synliggøre din forening over for unge med det formål at rekruttere dem som frivillige til foreningens aktiviteter.

Læs hele rådgivningsguiden på CFSA hjemmeside

Spørgsmål og svar

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende udviklings-, kompetence- og videnscenter på velfærdsområdet i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark.

Find hvad du søger svar på hos CFSA

Hvad siger loven?

Der er en række love og regler for frivillige og foreninger, som skal overholdes for at kommunen eksempelvis kan udbetale tilskud. Her kan du se mere om straffe- og børneattest og tavshedspligt.

Straffeattest

Der er ikke et lovkrav om at indhente andre straffeattester end børneattester for frivillige. Kommuner, der samarbejder med foreninger og frivillige anbefaler, at de i fællesskab afgør om det vil være relevant at indhente straffeattester.

Her kan du læse en guide om love og regler på hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Børneattest

Fra 1. juli 2014 skal frivillige sociale organisationer og foreninger indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Bornholms Regionskommunes beredskab og handlevejledning, 2017

Læs bekendtgørelse om indhentelse af børneattester her.

Tavshedspligt

Frivillige, såvel som alle andre, er underlagt loven om tavshedspligt og kan "straffes med bøde eller fængsel ved uberettiget at videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold..."

Læs om tavshedspligt i bekendtgørelse af forvaltningsloven.

Persondataloven

Datatilsynet har den 22. marts 2018 offentliggjort 10 ud 13 planlagte vejledninger om den nye databeskyttelsesforordning. I løbet af foråret kan I på Datatilsynets hjemmeside desuden finde en sektion med de oftest stillede spørgsmål om foreninger og persondataloven.

Læs meget mere om emnet på CFSA hjemmeside    

Regler når man modtager offentlige ydelser

På Skift a-kasse.dk finder du en grundig og let forståelig guide der forklarer reglerne når man modtager offentlige ydelser, læs den her. Mere viden om emnet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Husk altid din rådighedsforpligtigelse - din frivillige indsats, hvad end det er en aktivitet eller ulønnet arbejde, må ikke forhindre dig i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi anbefaler derfor, at du ikke er mere bundet til dit frivillige arbejde, end at du umiddelbart kan begynde på et lønnet arbejde.

Læs om forskellen på frivillig indsats og frivilligt arbejde på Center for Frivilligt Arbejde.

Hvis din frivillige indsats er en frivillig aktivitet, må du udføre så meget frivilligt arbejde, du ønsker.

Du kan holde dig orienteret om fagforeningsspørgsmål på Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Spilleregler for samarbejdet

En række fagforeninger er gået sammen og skriver bl.a. "Samarbejdet med frivillige skal ske med respekt for den forskel, der er på ansatte og frivillige, hvor ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og frivillige, der udfører opgaver af omsorgsmæssig karakter".

Læs mere om spillereglerne for samarbejdet her.

Hvordan er jeg forsikret?

Er jeg forsikret, når jeg arbejder som frivillig? 

Her får du tre gode råd, som du som frivillig skal være opnærksom på:

 1. Hvis du ikke allerede har en familieforsikring, bør du overveje at tegne en familiesikring.
 2. Undersøg om foreningen eller organisationen har tegnet en forsikring, der dækker skader på frivillige.
 3. Overvej herefter om du selv vil tegne en fritids- eller heltids-ulykkesforsikring.

Læs mere her for at holde dig opdateret på hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Opret en frivillig social forening

Frivillige foreninger 'kom godt i gang'

En frivillig forening kan have mange forskellige formål, det kan f.eks. være en grundejerforening, en idrætsforening, en almennyttig boligforening, ejerforening, kulturel forening eller lignende. Læs mere her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside
 
Læs mere om, hvordan du opretter en forening på Borger.dk
 

Hvordan kommer vores frivillige forening på Facebook? Læs her på Facebook

Tag den hurtigste vej til at starte en forening - download startpakken med idé til køreklar forening på hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

 

 

Hvad er folkeoplysning?

Bornholms Regionskommune støtter øens forenings- og fritidsliv via reglerne i Folkeoplysningsloven.
 
Folkeoplysningsloven er en rammelov, der udstikker retningslinjerne for hvad kommunerne skal og kan gøre i forhold til at støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
 
Loven omhandler de frie folkeoplysende foreninger der udbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år (idræt, spejdere m.m.), den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler o.l.) og forhold omkring anvisning af kommunale lokaler og anlæg samt lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Frivilligt socialt arbejde

Foreningsportalen giver dig overblik og oplysninger om mere end 500 regionale og landsdækkende frivillige sociale foreninger i Danmark. 

Se mere på Foreningsportalen

Godkendte folkeoplysende foreninger

Her kan du se listen over alle godkendte folkeoplysende foreninger i Bornholms Regionskommune.

Godkendte folkeoplysende foreninger (PDF)