vinflasker
Del på facebook

Voksne 18+

Rådgivning

Er du i tvivl om du drikker for meget eller ryger for meget hash? Er dine pårørende bekymrede for dit forbrug? Kommer du tit i konflikter eller har svært ved at overholde aftaler pga. alkohol eller andre rusmidler? Så er der mulighed for at få en samtale med en behandler, hvor du undersøger dit eget forbrug, og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med det, og om du evt. ønsker at påbegynde et behandlingsforløb. Læs mere under Alkohol- og stofbehandling længere nede.

Du kan også kontakte alkolinjen, som giver anonym og gratis rådgivning til drikkende og pårørende. Læs mere om alkolinjen her.

Kontakt: 56 92 75 16 / 56 92 75 07

Ungerådgivningen

Ungerådgivningen tilbyder rådgivning i forhold til unge med et problematisk forbrug af alkohol, hash og andre rusmidler.

Tilbuddet er gratis og retter sig mod tre grupper:

Unge under 30 år, som tilbydes individuelle samtaleforløb og gruppeforløb.

Forældre/pårørende, som tilbydes rådgivning og gruppeforløb,

Fagfolk/professionelle, som tilbydes sparring i forhold til konkrete rusmiddel-relaterede udfordringer i (sam-)arbejdet med unge.

Kontakt, hvis du er under 30 år:

Telefon 56 92 75 19 og 56 92 75 01

https://www.facebook.com/ungeraadgivningen

- Ungerådgivningen har lokaler i Ungeporten på Merkurvej 10 i Rønne, men tager efter nærmere aftale også ud på øen.

Alkohol og stofbehandling

​Uanset hvilken behandling du ønsker og uanset om du har problemer med alkohol eller andre stoffer, skal du henvende dig til kommunens alkohol - og stofmisbrugshandling, som er den myndighed, der bevilger behandling.

Inden det besluttes hvilken behandling, du kan tilbydes, mødes du med en behandler, så I kan drøfte dit problem, dine ønsker, dine eventuelle tidligere erfaringer med behandling osv. Herefter beslutter kommunen, hvilken behandling du får tilbudt. Der bliver truffet en afgørelse, som du får meddelt skriftligt.

Den behandling, du får bevilliget, er gratis. Læs mere under dine rettigheder.

Du kan kontakte alkohol - og stofmisbrugsbehandlingen på telefon 56 92 75 16 eller 56 92 75 07.

Rusmidddelområdet har ingen fast telefontid, så hvis alle medarbejdere er optagede, kan du opgive navn og telefonnummer til telefonsvareren, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

​Samtaleforløb

Samtaleforløb foregår oftest som individuelle samtaler mellem dig og en behandler. Det foregår sådan, at du møder op i alkohol - eller stofmisbrugsbehandlingen f. eks. en gang om ugen. Det er også det, man kalder ambulant behandling.

Behandlingen er manualbaseret, hvilket betyder, at samtalerne kan handle om at undersøge hvilke fordele og ulemper du oplever i forbindelse med dit forbrug, motivation for at minimere eller ophøre med dit forbrug, forebyggelse af tilbagefald mv. Du opfordres ligeledes til at medbringe et relevant emne til samtalen.

Den overordnede metodiske tilgang i behandlingen er kognitiv, dvs. at behandlingen tager afsæt i hvordan du tænker om og forstår dig selv. Der er ligeledes fokus på og inddragelse af familie og netværk. Målene, der arbejdes hen imod, tager udgangspunkt i dine ønsker, behov, ressourcer og problemer.

Samtaleforløb tilrettelægges individuelt og kan kombineres med andre typer af behandling, f. eks. NADA eller medicinsk behandling.

Sundhedstilbud

Når du har fået tilbud om stofbehandling, kan du få en sundhedssamtale med en sygeplejerske. Fokus er bl. a. på, hvordan du kan undgå nogle af de sygdomme, der kan være forbundet med et skadeligt forbrug, herunder Hepatitis C og HIV.

Du kan også få mere generel rådgivning om sundhed.

Social støtte

Formålet med social støtte er at reducere nogle af de sociale og sundhedsmæssige problemer, der følger med et skadeligt forbrug.

Social støtte kan f. eks. betyde, at man har mulighed for at have én at tale med om forskellige dagligdags problematikker, én der kan hjælpe med økonomi, følge med som bisidder osv.

Social støtte kan foregå i Huset på Åkirkebyvej 1 i Rønne eller hos dig.

NADA øre-akupunktur (tilbydes ikke i øjeblikket)

NADA øre-akupunktur er et standardiseret øreakupunktur-program, som tager udgangspunkt i fem kinesiske ørepunkter.

Behandlingen består af 3 - 5 nåle, som sættes i hvert øre. Behandlerne som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.

Formålet med NADA er, at lindre akutte symptomer og en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på mere ro, bedre koncentrationsevne og et større psykisk overskud.

NADA er således et supplement til behandlingen og erfaringerne viser, at NADA understøtter og optimerer anden behandling. NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk behandling.

Dagbehandling

Dagbehandling er en mere intensiv behandling end ambulant behandling.

Dagbehandling i gruppe er et 8 ugers forløb. Gruppen mødes mandag, onsdag og torsdag. Der er plads til 8 deltagere i gruppen, som typisk ledes af to behandlere.

Der er et tema for hver session, som f. eks. "deltagernes egne rusmiddelhistorier", tranghåndtering, tilladelses- og stoptanker, Compassionsfokuseret terapi, gruppedebat, introduktion til selvhjælpsgrupper, meditation, mm.

Døgnbehandling

Hvis der er helt særlige problemstillinger, kan kommunen beslutte at bevilge døgnbehandling. Døgnbehandling indebærer, at man i en periode bor på en behandlingsinstitution.

Behandlingsarbejdet kan foregå både individuelt og i grupper. Behandlingen kan vare mellem 5 og 12 uger. Derefter følger en periode med efterbehandling, som foregår i den kommunale misbrugsbehandling.

Forud for døgnbehandlingen udarbejder kommunens behandler en plan for behandlingen, som der kan arbejdes videre med, når døgnbehandlingen er afsluttet.

Bornholms Regionskommune har ikke selv døgnbehandlingstilbud, men samarbejder med private institutioner på Sjælland og i Jylland.

Anonym stofbehandling

Tilbuddet er til dig, der:

 • har et ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af stoffer
 • har brug for anonymitet
 • er fyldt 18 år
 • har en bolig
 • er under uddannelse, er i beskæftigelse eller har anden tilknytning til arbejdsmarkedet
 • har et forbrug af rusmidler, der ikke kræver medicinsk tilgang i behandlingen
 • ikke har sociale problemer ud over forbruget af stoffer

Hvordan kommer jeg i gang?

Bornholms Regionskommune har indgået aftale med henholdsvis Københavns Kommune og Odense Kommune om at bornholmske borgere kan henvende sig i deres behandlingstilbud for anomym stofbehandling.

Når du henvender dig, vil en medarbejder fra tilbuddet sammen med dig undersøge dit behov for behandling og finde ud af, om deres forløb er det rigtige, eller om der er andre tilbud, der passer bedre.

Den indledende samtale er den første afklaring af dit behandlingsbehov og om du er i målgruppen for anonym behandling eller anden stofbehandling.

Transport til og fra behandling

Når du bor, arbejder eller er under uddannelse på Bornholm skal du kontakte lederen af stofbehandlingen på Bornholm og høre hvordan du kan få hjælp til transportudgifterne, hvis du ønsker at benytte dig af Anonym stofbehandling.

Du kan kontakte Hanne Ulrich på telefon 56 92 75 07 eller på mail Hanne.Ulrich@brk.dk.

Kontaktoplysninger til København

Du kan kontakte Helt Anonym Københavns Kommune på telefon 33 66 20 02 eller på mail Kontakt@heltanonymkbh.dk.

Du kan læse mere om Anonym stofbehandling i København her.

Kontaktoplysninger til Odense

Du kan kontakte Helt Anonym Odense på telefon 63 75 11 11. Der er telefontid mandag til torsdag fra kl. 10.00 - 14.00.

Du kan også sende en sms til 51 77 73 27 eller en mail til pas@odense.dk

Du kan læse mere om Anonym stofbehandling i Odense her.

TUBA

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Klik og læs mere: http://tuba.dk/
Hjemmesidehenvisninger: Der findes en række hjemmesider med information, brevkasse, chat mv. Nogle af dem kan du se herunder:

Selvhjælpsguide - Bliv fri fra hash via mobilen

Selvhjælpsguide - Bliv fri fra hash via mobilen. #Frifrahash er webbaseret, så det er muligt at bruge selvhjælpsguiden, hvor og hvornår det passer den enkelte enten via smartphone, computer eller ipad, i bussen eller derhjemme, i hverdagene eller i weekenden. #Frifrahash er nemt at bruge og tilgængeligt 24/7.  #Frifrahash er både tilgængeligt på Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenters hjemmeside eller via youtube.
Klik her for at komme til #Frifrahash på youtube.

www.alkolinjen.dk
www.netstof.dk

Værested og aktiviteter

Værestedet på Fabriksvej er et åbent anonymt tilbud til socialt udsatte borgere, der ofte også har en eller anden form for misbrug.

Værestedet er et tilbud til de borgere i samfundet, som ikke kan benytte sig af andre etablerede tilbud.

På værestedet kan man altid komme og få en samtale med en medarbejder.

3 gange om ugen serveres et godt måltid varmt mad for billige penge (pris 25,00 kr.)

Derudover tilbyder værestedet socialt samvær og aktiviteter.

Værestedet har få, men klare færdselsregler for almindelig god opførsel, så der er plads til alle.

Værestedet har åben på følgende dage:

mandag, onsdag og torsdag fra kl. 11.30 til 14.30

Værestedets kan kontaktes på tlf. 56 92 75 10

Frivillige på værestedet Fabriksvej

Er du interesseret i frivilligt socialt arbejde kan du kontakte Værestedet på telefon 56 92 75 10.

Støtte - kontaktperson (SKP)

SKP er et opsøgende, midlertidigt tilbud for de mest socialt udsatte og isolerede borgere, som ikke selv magter at benytte sig af de etablerede tilbud. Målgruppen er ofte karakteriseret ved:

 • Problemer med misbrug og afhængighed af rusmidler
 • Ustabile boligforhold eller hjemløshed
 • Dårligt fysisk helbred
 • Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Ringe socialt netværk
 • Manglende evne og mulighed for at drage nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne

SKPerne opsøger typisk borgerne efter henvendelser fra samarbejdspartnere, fx læger eller kommunale sagsbehandlere. Støtten drejer sig ofte om at skabe kontakt til forskellige instanser, fx egen læge, døgnplejen, Borgercentret eller misbrugsbehandlingen.

SKP’erne kan yde rådgivning om samfundets almindelige tilbud, fungere som bisidder, hjælpe med at udfylde ansøgninger osv.

Kontakt

Støtte kontaktpersonerne (SKPer) på rusmiddelområdet kan kontaktes ved at sende en mail til huset@brk.dk.

Test dine alkoholvaner

Tjek dine alkoholvaner, det tager kun fem minutter. Det giver mulighed for alt fra at oprette en dagbog, hvor man kan notere sit forbrug og eventuelle forandringer, man kan henvises til nærmeste behandlingstilbud eller få tilbudt konkret rådgivning via mail.

Tjek dine alkoholvaner her

Forebyggelse

Kommunen støtter op om nationale kampagner og tilbud vedrørende alkohol og stoffer. 

Alkohol, Narko og Trafikkursus

Kurset henvender sig til personer, der ønsker at generhverve kørekortet efter ubetinget eller betinget frakendelse af kørekortet på grund af spirituskørsel og til personer, som har fået pålagt kørselsforbud som følge af spiritus-narkokørsel og/eller kørsel i medicinpåvirket eller svækket tilstand.

Tilmelding og kontaktinformationer  

Der afholdes ANT-kurser i hele Region Hovedstaden.

Klik her for at tilmelde dit et kursus på Bornholm.

Den frakendelse du har fået, har betydning for, hvornår du kan deltage på et Alkohol, Narko og Trafikkursus.

Prisen for ANT-kursus er kr. 3.200,- og består af 4 lektioner af 3 timer.