Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Grøn tilskudspulje

Grøn tilskudspulje

Velkommen til kommunens grønne tilskudspulje

I foråret 2020 blev Bornholm hædret og tildelt € 0,5 mio. (kr. 3,73 mio.) i præmiesum fra Responsible Island Prize, der er en del af EU programmet Horizon 2020.

Præmiesummen er nu lagt i Grøn tilskudspulje under Kommunalbestyrelsen og vil blive tildelt projekter, der understøtter aktiviteter, som skaber grøn omstilling på Bornholm - og som bidrager til  kommunalbestyrelsens overordnede vision om et klimavenligt og CO2 neutralt samfund.

Puljens fundats har været behandlet i både Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget og Det Særlige Udvalg for Klima og Bæredygtighed. Kriterierne for at kunne søge tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens vision for energipolitik og grøn omstilling. Tankerne der ligger i visionen Bright Green Island, og de "8 Bornholmermål" er især med til at sætte kriterierne for puljen. Et eller flere af følgende mål skal være tænkt ind i projekter, der søger støtte fra puljen:

 • At Bornholm bliver et klimavenligt samfund med CO2 neutral el-produktion.
 • At Bornholm kører grønt på land.
 • At Bornholm bliver affaldsfri.
 • At Bornholm skaber nye jobåbninger.
 • At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder.
 • At Bornholm bruger tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt.
 • At bornholmere og besøgende er en del af visionerne for grøn omstilling.

NB! Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget kan dog på eget initiativ udmønte midler fra puljen, hvis et projekt ligger inden for de valgte kriterier. Dette skal ses i lyset af, at den grønne tilskudspulje er en politisk, strategiske pulje, der kan være med til at indfri de politiske ønsker og intentioner, som ligger i de overordnede visioner, der vedtages politisk.

Fristen for 3. ansøgningsrunde er den 15. oktober 2021 - NB! 3. runde er midlertidigt suspenderet frem til Kommunalbestyrelsesmøde 14. oktober.

Klik her: Her finder du ansøgningsskemaet

VIGTIG opdatering (februar 2021): Der er i forbindelse med 1. ansøgningsrunde ansøgt om midler til grønne projekter, som i udgangspunktet lå indenfor vurderingskriterierne. Flere af disse projekter er dog efter en juridisk vurdering blevet afslået, da projekterne ikke levede op til statsstøttereglerne, øvrig lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne. Det skal bemærkes, at ud fra en juridisk vurdering vil de fleste ansøgere skulle vurderes ud fra kommunalfuldmagtsreglerne medmindre støtte til erhvervsvirksomheder reguleres i øvrig lovgivning.

Såfremt ansøgningerne skal vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne, skal nedenstående betingelser være opfyldt:

 • Ansøger til midlerne skal være en forening, selvejende institution eller registreret socialøkonomisk virksomhed.

 • Projektet må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til andre aktører på det private marked.

 • Projektet skal have et lovligt kommunalt formål, hvilket vil sige, at kommunen selv lovligt kunne varetage projektet.
 • Projektet skal have en kommunal interesse samt være til gavn for alle kommunens borgere eller til en sagligt afgrænset kreds.
 • Projektet skal ligge på Bornholm.
 • Såfremt projektet indeholder både lovlige og ikke lovlige kommunale formål, skal tilskuddet øremærkes de lovlige kommunale formål, og der skal kunne aflægges regnskab for, at hele beløbet er anvendt til dette.

OBS – alle ansøgere vil få en konkret og individuel vurdering, hvor ovenstående kun er af general karakter i forhold til en vurdering efter kommunalfuldmagtsreglerne. 

 

Vejledning og betingelser for at søge Grøn tilskudspulje

 • Dit/jeres projekt skal overordnet medvirke til et klimavenligt og CO2 neutralt samfund.
 • Dit/jeres projekt skal have et almennyttigt kommunalt formål, som er til fælles interesse for lokalsamfundet.
 • Dit/jeres projekt skal desuden fremme innovation indenfor grøn omstilling og bidrage med positive, afledte effekter på det bornholmske samfund, herunder arbejdspladser og lokalt engagement. Med innovation menes der i bred forstand introduktion af et nyt eller væsentligt forbedret produkt, en proces, en organisationsform, en teknologi eller et samarbejde. Innovation skal således ikke forstås snævert som for eksempel en ny teknologi.
 • Dit/jeres projekt skal gerne involvere relevante, lokale aktører såsom for eksempel Bornholms Energi og Forsyning, Business Center Bornholm, Destination Bornholm, Bornholms Landbrug med flere.

  (Download ansøgnings-vejledningen som pdf)

Krav til din/jeres ansøgning

Ansøger skal være en Forening med CVR nr. eller en Virksomhed med CVR nr. Der kan ikke ydes tilskud til enkeltpersoner.

Ansøgningen skal redegøre for følgende:

 • Projektets emne og fokus.
 • Hvordan projektet understøtter kommunalbestyrelsens visioner.
 • Projektets målgruppe.
 • Projektets succeskriterier – både målbare og tilsigtede – samt plan for evaluering.
 • Risikoanalyse i forhold til gennemførelse og succeskriterier.
 • Projektets tidsplan.
 • Projektets organisation.
 • Projektets samlede budget, herunder at tilskuddet skal øremærkes til lovlige kommunale aktiviteter og der skal kunne aflægges regnskab for, at hele beløbet er anvendt til dette.

Øvrige betingelser vil fremgå af tilsagnet til projektet, hvis det opnår tilskud.

Vurdering af ansøgninger

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra følgende vurderingskriterier:

 1. Effekten på den grønne omstilling og Bornholms mulighed for at blive en energi-ø.
 2. Graden af innovation i projektet.
 3. Positive afledte effekter på det bornholmske samfund herunder arbejdspladser og lokalt engagement.
 4. Samarbejde med lokale aktører.
 5. Det ansøgte tilskudsbeløb skal være på minimum 150.000 kr.
 6. Tilskuddet bruges til medfinansiering af projektet - og er således ikke den fulde finansiering.

  Ved behandlingen af indkomne ansøgere vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering af, om ansøgningen lever op til statsstøttereglerne og kommunalfuldmagtsreglerne.

Generelt om betydningen af kommunalfuldmagten

Almennyttekriteriet indebærer, at aktiviteten, som der ydes støtte til, skal være for alle eller for en sagligt begrundet afgrænset kreds - fx pensionistrabat i busser. Almennyttekriteriet indebærer derfor, at kommunernes foranstaltninger skal have et generelt sigte og være rettet til borgerne i almindelighed. Hermed gælder der som altovervejende udgangspunktet forbud mod at yde støtte til enkeltpersoner/virksomheder. Hvis en  kommune direkte eller indirekte understøtter en privat erhvervsvirksomhed  økonomisk med tilskud, kan dette virke konkurrenceforvridende i forholdet mellem erhvervsvirksomheder.  

Da kommunen skal løse fælles opgaver, er der krav om en kommunal interesse i en aktivitet. Hvis aktiviteten imødekommer et fælles behov i det lokalsamfund som kommunen udgør, er der tale om en kommunal interesse. Lovlige kommunale formål/interesser er fx hensynet til borgernes fritidsinteresser, sundhed, miljø, turisme mv. En kommune kan yde støtte til bl.a. kultur – fx festival - hvis kommunen med støtten varetager en eller flere lovlige kommunale interesser. Det kunne være at fremme borgernes fritidsaktiviteter, at fremme kulturelle aktiviteter i kommunen, at brande kommunen eller at udvikle turismen i kommunen. Hvis den, der modtager støtten (forening, selskab etc.), alene udfører lovlige kommunale opgaver, er der ikke behov for at øremærke støtten. Det skyldes, at støtten da udelukkende kan bruges til aktiviteter, som kommunen lovligt kan udføre. Hvis modtageren derimod også varetager andre (typisk kommercielle) aktiviteter, skal støtten øremærkes, så den kun kan anvendes til de lovlige kommunale opgaver.

Inden du/I udfylder og indsender ansøgningsskemaet

Det er en god ide at overveje:

 • Hvad er udfordringen eller "den brændende platform", som projektet skal løse?
 • Hvorfor er projektet godt, og hvad er nyt i forhold til andre eventuelt lignende projekter?
 • Hvordan skal projektet gennemføres?
 • Hvem er målgruppen?
 • Hvad skal der ske undervejs i projektet (milepæle)?
 • Hvad er de målbare effekter af projektet - og de mere langsigtede effekter?
 • Hvordan er projektet organiseret? Hvem gør hvad?
 • Hvordan håndteres evalueringen af projektet?
 • Er der behov for en kommunikationsplan for projektet?
 • Er der risici forbundet med projektets gennemførelse?
 • Kan du beskrive dit projekt præcist på 10 linjer (hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, for hvem, output)?
 • Tilskuddet må ikke virke konkurrenceforvridende.

Vær kortfattet, klar og konkret, når du udfylder ansøgningsskemaet!
Det er vigtigt at være omhyggelig med beskrivelsen af effekter og projektmål, da disse indgår med betydelig vægt i beslutningsgrundlaget.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgningen i sin fulde længde gøres offentlig tilgængelig i forbindelse med den politiske behandling. Oplysninger, der af ansøger ikke ønskes offentliggjort, kan derfor ikke indgå i ansøgningen og dermed den efterfølgende vurdering.

Budget

Budgettet skal opstilles i tabelformat og uploades til ansøgningen som bilag. Angiv ud for budgetposterne en kort forklaring på beløbenes sammensætning i det detaljerede budget.

Eksempel 1: Løn til medarbejdere på projektet: 15.000 kr. herunder projektledelse: 40 timer á 250 kr. samt adm. assistance 25 timer á 200 kr.

AktivitetEnhederBeløb
Løn til projektledelse40 timer á 250 kr.10.000 kr.
Løn til administrativ assistance25 timer á 200 kr. 5.000 kr.
Løn til medarbejdere  15.000 kr.


NB! Timepriser må ikke være højere end timepriser for tilsvarende stillinger i andre lignende virksomheder.

Eksempel 2: Indkøb af IT-udstyr: 13.000 kr. herunder to Pc'er á 5.000 kr. samt en printer á 3.000 kr.

AktivitetEnhederBeløb
Printer1 styk á 3.000 kr.3.000 kr.
Pc'er2 styk á 5.000 kr.10.000 kr.
Indkøb af IT-udstyr  13.000 kr.


Husk at medtage udgifter til revisor. Det er et krav, at alle projekter aflægger revisorgodkendt slutregnskab samt en afsluttende projektrapport.

Der skal i budgettet desuden angives finansieringskilder til den samlede projektsum opdelt efter kommunale midler, egenfinansiering eller anden finansiering.

Eksempel 3:

AktivitetEnhederBeløb

Samlet projektsum 200.000 kr.
Kommunale midler 100.000 kr. (50 %)
Egenfinansiering 50.000 kr. (25 %)
Anden finansiering 50.000 kr. (25 %)

 

Der skal til ansøgningen vedlægges partnerskabserklæringer (se skabelon for erklæring om deltagelse som partner) fra de partnere, der bidrager med anden finansiering. Såfremt, der endnu ikke er opnået tilsagn fra partnere til medfinansiering, skal der beskrives en plan for, hvordan ansøger vil opnå den angivne anden finansiering. Tilsagn kan betinges af erklæring om deltagelse som partner inden projektopstart.

Bemærk desuden at projektets budgetposter skal være lovlige kommunale aktiviteter og der skal kunne aflægges regnskab for, at hele tilskudsbeløbet er anvendt til lovlige kommunale aktiviteter herunder ikke konkurrenceforvridende projekter samt projekter med almennyttigt kommunalt formål, som er til fælles interesse for lokalsamfundet.

Husk inden du/I sender

 • Tjek, at alle relevante bilag er vedlagt ansøgningen.
 • Tjek, at ansøgningen er underskrevet af den juridisk ansvarlige
 • Vær opmærksom på, at ansøgningen offentliggøres sammen med Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalgets dagsorden.

Når du/I har indsendt ansøgningen

Du får en kvittering for modtagelse af din ansøgning med journalnummer samt navn på sagsbehandleren. Du vil også få besked om, hvornår din ansøgning forventes at blive behandlet. Hvis du inden for fem hverdage efter indsendelse ikke har modtaget en kvittering, kontakt da venligst Regional Udvikling på udvikling@brk.dk.

Hvis ansøgningen vurderes til ikke at være støtteberettiget, vil du blive kontaktet af Regional Udvikling. Det er muligt at søge om tilskud til samme, afviste projekt eller et tilpasset projekt ved en senere ansøgningsrunde. Regional Udvikling har desværre ikke ressourcer til at medudvikle afviste projekter.

Såfremt ansøgningen godkendes til tilskud, vil du modtage en tilsagnsskrivelse. Det underskrevne tilsagn skal returneres til mailen udvikling@brk.dk indenfor 30 dage fra modtagelsen (skriv venligst "grøn tilskudspulje" i emnefeltet).
Med din underskrift accepterer du de i tilsagnet givne betingelser for tilskuddet.

Afrapportering på projektet og udbetaling af tilskud

Det er et krav, at alle projekter aflægger revisorgodkendt slutregnskab samt en afsluttende projektrapport med en evaluering af projektet. Det skal ske senest tre måneder efter projektets afslutning. Projektevalueringen skal beskrive de output og effekter, som projektet har opnået.

I forhold til udbetaling af tilskuddet, kan der søges om udbetaling i tre rater:

 1. Første rate, svarende til 50 procent af det bevilgede tilskud, kan udbetales, når du/I kan dokumentere, at de første udgifter i projektet er afholdt og udbetalt.
 2. Anden rate, svarende til 40 procent af det bevilgede tilskud, kan udbetales, når I kan dokumentere, at der er afholdt og betalt 50 procent af de budgetterede, projektrelaterede udgifter.
 3. Tredje rate, svarende til 10 procent af det bevilgede tilskud, kan udbetales, når der foreligger et revisorpåtegnet regnskab.

Tilskuddet kan også udbetales som et engangsbeløb, når der foreligger et revisorpåtegnet regnskab.

Projektændringer

Ændringer til projekter, der har fået tildelt midler, skal indmeldes til administrationen via mail: udvikling@brk.dk. Administrationen kan som udgangspunkt godkende budgetændringer, der ikke ændrer på bevillingens ramme, og som vurderes indenfor rammerne af det, udvalget har godkendt. Derudover kan administrationen godkende en forlængelse af projektet på op til seks måneder, hvis projektet ikke kan nå den fastsatte dato for, hvornår projektet er planlagt afsluttet.

BEMÆRK: Tilskuddet udbetales ikke, eller kan kræves tilbagebetalt, hvis det vurderes, at midlerne ikke er anvendt i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og tilsagnet, der er givet. Under forudsætning af godkendelse af ændringer kan delvis gennemførelse accepteres mod nedsat tilskud.

Gå til ansøgningsskemaet


Grøn tilskudspulje

Puljen understøtter projekter, der skaber grøn omstilling på Bornholm og bidrager til kommunalbestyrelsens overordnede vision om et klimavenligt og CO2 neutralt samfund.

Spørgsmål kan rettes til Regional Udvikling
tlf. 56 92 10 59 eller mail:
udvikling@brk.dk

Skriv venligst "Grøn tilskudspulje" i emnefeltet.

Ansøgninger

Ansøgninger behandles i Særligt udvalg om Klima og Bæredygtighed og i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Det sker så vidt muligt på det førstkommende møde efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrister til Grøn tilskudspulje er:

NÆSTE RUNDE
15. oktober 2021.  NB! 3. runde er midlertidigt suspenderet frem til Kommunalbestyrelsesmøde 14. oktober.

15. december 2020 (udløbet).
15. april 2021 (udløbet).

Her finder du ansøgningsskemaet