Del på facebook

Hvad er strukturfondene

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
 
Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.
Bliv klogere på, hvordan vi gør en forskel for Danmark

Vi gør en forskel for Danmark

EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
 
Frem mod 2020 vil partnerskabet investere i gode rammebetingelser og vækstvilkår for blandt andet små og mellemstore virksomheder og i kompetenceudvikling af medarbejdere.
 
Partnerskabet bygger videre på investeringerne fra 2007-2013, hvor indsatsen har skabt tusindvis af nye job og øget omsætning, indtjening og eksport i de deltagende virksomheder.
 
De regionale vækstfora og Erhvervsstyrelsen spiller centrale roller i den konkrete investering af midlerne.  

Det investerer vi i

Partnerskabets investeringer bestemmes af to forhold:
 • Programmerne for EU's Regionalfond og EU's Socialfond - der overordnet definerer, hvordan fondene kan investere i Danmark.
 • Regionale vækst- og udviklingsstrategier med tilhørende handlingsplaner - der definerer, hvad midlerne konkret kan investeres i på regionalt plan.
Med Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 investerer vi målrettet i bedre vækstvilkår for de små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:
 • Styrke virksomhedernes innovationsevne
 • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
 • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
Regionalfonden invester en mindre del af midlerne i bæredygtig grøn byudvikling.
Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:
 • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
 • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
 • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

Sådan investerer vi

Partnerskabet investerer 90 pct. af midlerne med afsæt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier, der beskriver de regionale styrkepositioner og satsningsområder. Formålet er at fastholde og forbedre regionernes særlige styrker og at udvikle regionalt erhvervspotentiale til international konkurrencekraft.
 
De regionale vækstforas rolle
Midlerne ansøges via de regionale vækstfora. De regionale vækstfora vurderer, om ansøgninger fra konkrete projekter understøtter de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, og om projektet skal indstilles til EU-medfinansiering fra Regionalfonden eller Socialfonden og evt. regionale midler til erhvervsformål.
 
Det relevante regionsråd træffer afgørelse om tilsagn fra de regionale midler til erhvervsformål.
 
Erhvervsstyrelsens rolle
Erhvervsstyrelsen vurderer de projekter, som vækstfora indstiller til EU-medfinansiering. Hvis det konkrete projekt overholder gældende regler og har en gennemarbejdet og overbevisende plan for, hvordan projektet skal nå sine effektmål, indgår Erhvervsstyrelsen og projektet en kontrakt om EU-medfinansiering. Herefter kan projektet gå i gang.
 
Undervejs i projektforløbet hjælper og servicerer Erhvervsstyrelsen og sekretariatet for vækstforum projektet med at nå i mål.
 
National pulje af strukturfondspuljer
7,5 pct. af regionalfonds- og socialfondsmidlerne er afsat til en national pulje, som kan understøtte tværregionale vækstprojekter. Danmarks Vækstråd høres om temaer for puljen, der søges via Erhvervsstyrelsen. Læs mere om den nationale pulje

Hvor kommer investeringerne fra?

EU betaler maksimalt halvdelen af partnerskabets investering på ca. 1. mia. kr. årligt.
 
Regionalfonden og Socialfonden bidrager med ca. 440 mio. kr. om året.
De danske partnere bidrager med den nationale medfinansiering
Investeringen i konkrete projekter sammensættes forskelligt – alt efter, hvilke investorer og deltagere der er i projektet.
 
Finansieringsprincippet kan vises med denne model:
Finansiereingsprincipper 

Hvad kommer der ud af indsatsen?

Erhvervsstyrelsen, de regionale vækstfora og Danmarks Statistik samarbejder om at følge op på projekternes effekt. Derfor ved vi, at indsatsen virker.
 
I den seneste effektmåling har der været fokus på de 258 projekter, som er igangsat i 2007-2009 med et samlet budget på ca. 2,7 mia. kr.
 
Hovedkonklusionerne i effektmålingen indikerer, at:
 • Projekterne har haft effekt på 8.300 private virksomheder
 • Virksomhederne har oplevet fremgang i både beskæftigelse, omsætning, eksport og indtjening fra 2010 til 2013
 • Der er skabt ca. 6.000 fuldtidsstillinger i virksomhederne (i forhold til sammenlignelige virksomheder, som ikke har deltaget i projekterne)
 • Omsætningen i virksomhederne er steget med 7,4 mia. kr. (i forhold til sammenlignelige virksomheder, som ikke har deltaget i projekterne)

Hvem står bag partnerskabet?

Partnerskabet i Danmark omfatter alle de aktører, der spiller en rolle i at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark:
 • Ministerier, regioner og kommuner
 • Erhvervsorganisationer og andre interesseorganisationer
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Arbejdsmarkedets parter
Formålet med partnerskabet er at sikre, at aktørerne trækker i samme strategiske retning, så effekten af investeringerne bliver størst. Derfor afspejler partnerskabstanken sig også på alle niveauer i den regionale erhvervspolitiske indsats: 
 • Nationalt. Programmerne for Regionalfonden og Socialfonden er skrevet i et samarbejde med partnerskabet. Partnerskabet er også repræsenteret i overvågningsudvalget for strukturfondene og i Danmarks Vækstråd.
 • Regionalt. Partnerskabet er repræsenteret i det regionale vækstforum. De regionale vækstfora investerer knap 90 pct. af fondenes midler samt regionale udviklingsmidler til erhvervsformål på baggrund af de regionale vækst- og udviklingsstrategier.
 • Lokalt. Repræsentanter for partnerskabet, fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller kommuner, som medfinansierer de konkrete projekter, skaber resultaterne.
Bornholms Regionskommune modtager 4,5 mio. kr. i perioden 2014-2020 til regional administration af EU's Strukturfonde.
 
LOGO