Del på facebook

Praktiske oplysninger

​Vækstforums midler i perioden 2014-2020

Bornholms Vækstforum råder over 74 mio. kr. fra strukturfondene i perioden 2014-2020. Midlerne er fordelt med 36.210.263 kr. fra Regionalfonden og 37.784.118 kr. fra Socialfonden.
 

På programniveau er midlerne øremærket til forskellige indsatser:

Regionalfonden, prioritetsakse 1,
Styrket innovation i SMV’er: 16.582.365 kr.

Regionalfonden, prioritetsakse 2,
Flere vækstvirksomheder: 13.190.518 kr.

Regionalfonden, prioritetsakse 3,
Energi- og ressourceeffektivitet i SMV’er: 6.437.380 kr.

Socialfonden, prioritetsakse 1,
Iværksætteri og jobskabelsen: 14.572.720 kr.

Socialfonden, prioritetsakse 3,
Inklusion via uddannelse og beskæftigelse: 8.073.530 kr.

Socialfonden, prioritetsakse 4,
Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse: 15.137.868 kr.
 
Der gives max. 50 % tilskud fra strukturfondene. Ansøger skal selv medfinansiere resten.
Der kan ikke søges under alle prioriteter endnu. Her kan du se, hvilke indsatser der kan søges midler til nu.  

Ansøg om strukturfondsmidler

Du ansøger om strukturfondsmidler via et ansøgningsskema på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 
I skemaet vælger du, at du vil søge hos Bornholms Vækstforum. Herefter bliver dit ansøgningsskema automatisk sendt til os, når du indsender det. 
Før du begynder at udfylde et ansøgningsskema er det en god ide at gennemgå vores tjeklister for de enkelte prioritetsakser:

Tjekliste for Regionalfondens prioritetsakse 1 a) Tjekliste
 
Når du har indsendt din ansøgning, får du en automatisk besked om at din ansøgning er sendt.

Når du har indsendt den underskrevne ansøgning til Vækstforumsekretariatet, modtager du et kvitteringsbrev, som indeholder en dato for hvornår projektet må afholde udgifter samt oplysning om relevant lovgivning og regler.
 
Vækstforumsekretariatet vil også indkalde dig til et møde, hvor vi drøfter ansøgningen og de tilhørende effektkæder.
 
Efter endt sagsbehandling indstiller Vækstforumsekretariatet din ansøgning til tilskud eller afslag.

Det er Bornholms Vækstforum der træffer beslutning om den endelige indstilling til tilskud eller afslag. Det er Erhvervsstyrelsen der efter en legalitetskontrol træffer endelig beslutning om tilskud eller afslag.
 
Hvis din ansøgning opnår bevilling, bliver du indkaldt til et opstartsmøde af Erhvervsstyrelsen, hvor de forskellige vilkår for tilsagnet bliver gennemgået og hvor du får kontrakten om EU-medfinansiering udleveret. Læs mere om opstartsmøde og et typisk projektforløb.
 
Når dit projekt er i gang, skal du aflægge regnskab og rapport til Erhvervsstyrelsen hvert halve år. På baggrund af din afrapportering til Erhvervsstyrelsen indkalder Vækstforumsekretariatet dig til et halvårsmøde, hvor vi drøfter projektets fremdrift.
 
Du er altid velkommen til at kontakte Vækstforumsekretariatet, hvis du har spørgsmål i forhold til dit projekt og dets fremdrift. 

Projektændringer i igangværende projekter

Officielt er det Erhvervsstyrelsen der skal godkende alle projektændringer, herunder også budgetændringer. Erhvervsstyrelsen vil oftest kontakte Vækstforumsekretariatet inden man godkender projektændringer.
 
Vi anbefaler, at du kontakter Vækstforumsekretariatet inden du anmoder Erhvervsstyrelsen om ændring.  Vi kan give dig vejledning og sparring på dine ønskede ændringer. 

Regler for strukturfondene

Inspiration

Alle projekter bliver offentliggjort via Erhvervsstyrelsens database
Du kan bruge databasen som inspiration til projektaktiviteter eller til mulige samarbejdspartnere.
 
LOGO