Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Økologisk ægproduktion på Frostegård

Økologisk ægproduktion på Frostegård

Afgørelse om tilladelse til etablering af økologisk ægproduktion på Frostegård

Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 16 b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt tilladelse til etablering af økologisk ægproduktion på

  • Frostegård,
    Almindingsvej 25,
    3720 Aakirkeby.


Tilladelsen muliggør, at en eksisterende staldbygning kan indrettes til hønsestald, og der kan opføres en 3 m bred tilbygning i hele staldens længde i form af en veranda med åbninger ud til hønsegården. Det samlede produktionsareal bliver på 362 m2.
Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse.


Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence


Klagefristen udløber den 12. juli 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 14. juni 2018.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat