Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Afgørelse om miljøgodkendelse til Nørregård og Bukkegård

Afgørelse om miljøgodkendelse til Nørregård og Bukkegård

​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til Nørregård, Brandsgårdsvejen 17, 3730 Nexø og Bukkegård, Slotsvejen 5, 3730 Nexø.

Miljøgodkendelsen muliggør, at produktionen på Nørregård kan udvides fra 8.300 slagtesvin svarende til 208,67 dyreenheder (DE) til en produktion af 13.200 slagtesvin svarende til 402,14 DE og på Bukkegård fra 3.200 slagtesvin svarende til 98,21 dyreenheder (DE) til en produktion af 9.200 slagtesvin svarende til 280,28 DE.

Udvidelse sker på Nørregård i eksisterende bygninger ved at omlægge produktionen. På Bukkegård opføres en ny slagtesvinestald og en ældre nedrives, endvidere opføres en ny mellembygning mellem eksisterende og kommende slagtesvinestald.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om en genbehandling af en ansøgning, da Bornholms Regionskommunes oprindelige afgørelse om miljøgodkendelse i sagen truffet den 6. november 2015 blev påklaget og af Natur- og Miljøklagenævnet hjemvist til fornyet behandling. Dele af miljøgodkendelsen er taget i brug, da klagen ikke havde opsættende virkning.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af det offentliggjorte tillæg til miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 26. september 2018, dvs. 4 uger fra den 29. august 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til Klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

  • Klagegebyret tilbagebetales, hvis:
  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.