Samsing Ås forløb
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsgenopretning i Øvre Samsing Å

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsgenopretning i Øvre Samsing Å

Bornholms Regionskommune har på baggrund af en screening truffet afgørelse om, at en vandløbsgenopretning i Øvre Samsing Å på matr. 66a, Klemensker ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Projektet omfatter genåbning af en rørlagt vandløbsstrækning på 70 m. Indsatsen er en del af statens vandområdeplaner for Bornholm.

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Afgørelsen inkl. bilag samt ansøgning inkl. forundersøgelse for projektet kan ses her på siden.

Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk den 15. maj 2020.

Klage
Der kan klages over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.

Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

 

Cernter for Natur, Miljø og Fritid