Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsreguleringsprojekt ved Dalegårdsvej 12, 3770 Allinge

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsreguleringsprojekt ved Dalegårdsvej 12, 3770 Allinge

Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har truffet afgørelse om, at genåbning af vandløb ikke er miljøvurderingspligtigt.

Projektet er placeret på

  • Matr.nr. 7i, Hovedejerlavet Olsker
  • Dalegårdsvej 12, 3770 Allinge

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses nedenfor.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk den 10. juni 2024.

Klage
Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.

Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Klagefristen udløber den 8. juli 2024.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.