Oversigtsbillede Ndr Ellebygård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om 16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie

Ansøgning om 16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at SP-Agro Gris I/S ved Preben Bjerregaard og Sune Larsen har søgt om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ny slagtesvinestald på ejendommen

  • Ndr. Ellebygård,
    Kirkeskolevej 9,
    3751 Østermarie.

Det eksisterende produktionsareal på 3.989 m2 er fordelt på to staldafsnit.  Der ønskes mulighed for opførsel af endnu en slagtesvinestald med et produktionsareal på i alt 3.580 m2, således der fås et samlet produktionsareal på i alt 7.569 m2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i nudrift i gyllelagune og gyllebeholdere på ejendommen. Med udvidelse af produktionen ønskes etablering af to nye gyllebeholdere.

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.
På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse.

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 10. marts 2021.

 Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0015. 

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: Helle.Thers@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid.