Luftfoto Klinthus
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Klinthus

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Klinthus

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at Henrik Munk har ansøgt om at ændre husdyrproduktionen på ejendommen

  • Klinthus,
    Bossevejen 10,
    3720 Aakirkeby.

Der ønskes foretaget en udvidelse af farestalden med én sektion samt opført en ekstra smågrisestald til de mindste grise (babystald). Der foretages ingen ændringer i de øvrige staldafsnit. Den ekstra sektion med farestier og babystalden opføres ikke for at udvide soholdet, men for at øge velfærden for grisene med en øget diegivningstid og med optimerede forhold til de mindste grise efter fravænning.
Ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 4.085 m2.
Til opbevaring af korn ønskes opført en ny silo med en diameter på 14 m og en højde på 12 m.
Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen.

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.
På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse.

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 6. august 2020.

Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0014. 

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: Helle.Thers@brk.dk

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat