Slettegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Slettegård

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Slettegård

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at Jacob Brandt Hansen har ansøgt om, at ændre svineproduktionen på 

  • Slettegård,
    Slettegårdsvejen 2,
    3730 Nexø. 

Den eksisterende produktionstilladelse muliggør et dyrehold på 570 årssøer og 2.000 producerede slagtesvin/polte. Der ansøges om en godkendelse til omlægning af produktionen i de eksisterende stalde til slagtesvin. Der ønskes mulighed for at indsætte grisene ved en lavere vægt end 30 kg og derfor søges om en flexproduktion med smågrise og slagtesvin. 
Der foretages ændring i indretning af de forskellige eksisterende staldafsnit, således disse tilpasses produktion af slagtesvin. Der foretages ingen udvendige ændringer af bygningerne på nær opsætning af ekstra ventilationsafkast. Det samlede produktionsareal udgør 1.849 m2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder og fortank på ejendommen. 

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.
På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. 

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 18. januar 2022.

Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0035.  

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: Helle.Thers@brk.dk 

Center for Natur, Miljø og Fritid