Luftfoto - Tornegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Tornegård

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Tornegård

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Tornegård, Borrelyngvej 15, 3790 Hasle 

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at Cruijsen Farming ApS har ansøgt om, malkekvægproduktionen på 

  • Tornegård,
    Borrelyngvej 15, 
    3790 Hasle 

godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen ændringer af det eksisterende staldanlæg i forhold til den nuværende drift, men der søges om en ny gyllebeholder.

Ansøgt drift omfatter malkekvægproduktion i eksisterende stalde med et produktionsareal på i alt 7.741 m2 samt mulighed for at etablere en ny gylletank på 5000 m³.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i den nye og de eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Dybstrøelse opbevares i markstak, på møddingsplads, eller køres direkte ud fra staldene til udbringning på dyrkningsarealerne. Kalvemøget bruges som flydelag i gylletankene, eller opbevares på møddingspladsen. 

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.
På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. 

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 21. oktober 2021.

Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0011.  

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: Helle.Thers@brk.dk 


Center for Natur, Miljø og Fritid