Aagård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Ansøgning om miljøgodkendelse til omlægning af husdyrproduktion på Aagård, Pedersker

Ansøgning om miljøgodkendelse til omlægning af husdyrproduktion på Aagård, Pedersker

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at Hans Otte Munch har ansøgt om, at omlægge svineproduktionen på 

  • Aagård,
    Bukkevadsvejen 8,
    3720 Aakirkeby. 

Aagård fik i juli 2020 en §16 a miljøgodkendelse, hvor der blevet givet tilladelse efter stipladsmodellen og til udvidelse af produktionsarealet til slagtesvin. Udvidelsen (forlængelse af eksisterende slagtesvinestald) er ikke blevet gennemført og denne del af godkendelsen er derfor ikke blevet udnyttet. 

Nu søges der om godkendelse til omlægning af produktionen i de eksisterende sostalde til slagtesvin. Der ønskes mulighed for at indsætte grisene ved en lavere vægt end 30 kg og derfor søges om en flexproduktion med smågrise og slagtesvin i to af staldafsnittene. Der foretages en ændring i indretning af de eksisterende sostalde (farestald, løbestald og drægtighedsstald), således disse tilpasses produktion af slagtesvin. Der foretages ingen ændringer af smågrisestald og eksisterende slagtesvinestalde. 
Der foretages ingen udvendige ændringer af bygningerne på nær opsætning af ekstra ventilationsafkast i sostaldene, der ændres til opstaldning af slagtesvin. 

Det samlede produktionsareal udgør 3.609 m2. Der er tale om et IE-brug, idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og fortanke på ejendommen. I ansøgt drift vil de eksisterende beholdere blive overdækket.

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.

På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. 

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 28. januar 2022.

Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0036.  

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: Helle.Thers@brk.dk 

Center for Natur, Miljø og Fritid