Krusegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Besætningsændringer på St. Krusegård

Besætningsændringer på St. Krusegård

​Bornholms Regionskommune har truffet afgørelse om, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på husdyrbruget St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Afgørelsen betyder, at svinebesætningen på St. Krusegård kan ændres fra 550 årssøer, 17.875 producerede smågrise (7,3-34 kg) og 460 producerede sopolte (34-107 kg) til 570 årssøer, 21.450 producerede smågrise (7-33 kg) og 275 producerede sopolte (50-110 kg).

Sagen er behandlet i henhold til §§ 29 og 31 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence


Klagefristen udløber den 11. maj 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 12. april 2018.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat