Lundegård
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Besætningsændringer på husdyrbrug, 8 januar 2018

Besætningsændringer på husdyrbrug, 8 januar 2018

Bornholms Regionskommune har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Sagerne er behandlet i henhold til §§ 29-31 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:

 

  • På Lundegård, Svanekevej 36, Østermarie, 3740 Svaneke ændres svinebesætningen fra 7.200 producerede slagtesvin (32-107 kg) til 6.035 producerede smågrise (17-30 kg) og 5.888 producerede slagtesvin (30-121 kg).

 

  • På Ll. Grammegård, Grammegårdsvej 18, Aaker, 3720 Aakirkeby ændres svinebesætningen fra 15.000 producerede smågrise (8,5-42 kg) og 9.360 producerede slagtesvin (42-108 kg) til 20.000 producerede smågrise (7,8-30 kg) og 8.185 producerede slagtesvin (30-116 kg).


Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence


Klagefristen udløber den 5. februar 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 8. januar 2018.


Center for Natur, miljø og Fritid