Knarregårdsvej 15 -17
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Besætningsændringer på husdyrbrug

Besætningsændringer på husdyrbrug

​1. December 2017

Besætningsændringer på husdyrbrug

Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven:

På Krusegård/Bondegård,
Knarregårdsvej 15 og 17,
3790 Hasle

ændres besætningen fra 650 årssøer, 22.000 producerede smågrise (7,3-30 kg) og 19.400 producerede slagtesvin (30-117 kg) til 650 årssøer, 22.178 producerede smågrise (7-30 kg) og 20.622 producerede slagtesvin (30-113 kg).

Sagen er behandlet i henhold til § 29 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Spørgsmål ang. afgørelsen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller pr. mail: Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden for en fastsat frist, ellers afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klage
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

Klagefristen udløber den 29. december 2017, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 1. december 2017.

Center for´Teknik og Miljø