Sø, Rønnevej 38
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Etablering af en åben grøft, Rønnevej 38

Etablering af en åben grøft, Rønnevej 38

Projektredegørelse: Rønnevej 38, 3770 Allinge

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 23. april 2018, modtaget en fælles ansøgning fra beboerne på Rønnevej nr.; 32, 36 og 38, 3770 Allinge, om etablering af en åben grøft og et overløbsrør fra søen på;

  • Rønnevej 38,
    3770 Allinge,
    matrikel 2k. Hovedejerlavet, Olsker


Grøften skal aflede overskudsvand fra området til en sandfangsbrønd, som etableres på Rønnevej ud for de 3 ejendomme med tilledning til eksisterende vejdræn.

Formål
Beboerne har i en årrække været stærkt udfordret af oversvømmelser og høj vandstand omkring deres ejendomme. Det skyldes nedsivende vand fra omkringliggende mark og skov, som naturligt strømmer gennem området og bl.a. løber til søen på matrikel 2k, Olsker, der løber over sine bredder ved store nedbørsmængder. Denne vinter, har det i en længere periode været nødvendigt, at have pumper kørende for at bortlede store vandmængder. På den baggrund, ønsker borgerne at finde en løsning på alternativ afledning af overfladevand.

Myndighedsbehandling af ansøgning
Ansøgningen er indgivet til Bornholms Regionskommune, og behandles i henhold til §§ 16 og 17 i Vandløbsloven, LBK nr. 1579 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb samt § 21, der vedrører anlæg af nye vandløb.  Hertil følges bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v., LBK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den 8. august 2018.

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

Center for Natur, Miljø og Fritid.