Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forhøring af tilladelse til råstofindvinding ved Klemensker

Forhøring af tilladelse til råstofindvinding ved Klemensker

 

Ansøgning om fornyelse af råstoftilladelse
AB Beton har d. 19. juni 2019 søgt Bornholms Regionskommune om tilladelse til indvinding af sand på et ca. 4.2 ha stort areal på del af matr. nr. 87ck, Klemensker. Billeder af området kan ses er oversigtskortet og kortet for graveområdet.

Aktiviteten ved og betingelser for grusgravningen
Der har været indvundet sand kontinuerligt i denne grav siden 1961 og der har tidligere været gravet umiddelbart nord og syd for graven. Bebyggelse langs østlig skel af graveområdet blev anlagt mellem 1961 og 1971.

Det ansøgte er en fortsættelse af gældende råstoftilladelse under samme vilkår, som førhen:

Der tørsorteres og knuses som hidtil og der indvindes ikke under grundvandsspejlet.

Indvinding kan finde sted i det på kortbilaget viste graveområde, til kote 90m, dog ikke dybere end 2 m over grundvandsspejlet. Skrænter må ikke graves under 1:2.

Der må højst indvindes 500 m3 sand om året.

Indvinding skal foretages og færdiggøres fra vest mod øst.

Der må ikke anbringes permanente anlæg uden Regionskommunens tilladelse.

Digesvalekolonier må ikke skades i yngletiden (1.5 - 15.9).

Afrømmet jord skal anvendes til løbende efterbehandling. Der er 2 – 8 meter muld.

Museet skal gives mulighed for at undersøge området for kulturhistoriske værdier, inden muld afrømmes.

Afstand til nærmeste nabo fra graveområdet skal være på minimum 10 meter. Beplantning skal være tilstede mellem naboer og graveområde for at forhindre støvgener.

Beliggenhed og planforhold
Det ansøgte område ligger i Klemensker by, og er i råstofplanen delvist udlagt som regionalt råstofindvindingsområde. Det omkringliggende terræn ligger ca. i kote 80-100.

Arbejdstider
Anvendelse (og evt. reparation mm) af grave og transportmateriel under indvindingen må kun finde sted mandag-fredag fra kl. 7-14

Overfladevand, grundvands- og drikkevandsinteresser
Bagge Å og en lille sø ligger omtrent 100 meter vest fra graveområdet.

Graveområdet ligger på et område med særlige drikkevandsinteresser og et område som er karakteriseret som nitratfølsomt drikkevandsområde. Gravningen har ikke vist sig at have påvirkning på grundvandet, så de fastsatte vilkår er tilstrækkelige for grundvandsbeskyttelsen.

Sandindvinderen behøver ikke at vedblive med at have aftale med Klemensker vandværk om udtagelse af vandprøver hvert år i august måned. Vandværket tager i selv sådanne prøver rutinemæssigt.

Ændrer grundvandskemien sig i en for drikkevands indvindingen uheldig retning som følge af sandindvindingen vil Bornholms Regionskommune være berettiget til at tage indvindingen og dens vilkår op til fornyet overvejelse.

Landskab og efterbehandling
Der vil ske en påvirkning af landskabet, men da det er en eksisterende grusgrav, hvor der indvindes inden for de eksisterende rammer, vurderes det ikke at have stor betydning for æstetiske landskabstræk.

Det er ikke Bornholms Regionskommunes hensigt at ændre gældende efterbehandlingsplan. Efterbehandlingsplanen som den fremgår af gældende tilladelse omfatter bland andet:
 

  • Arealet skal efterbehandles løbende til natur. Afrømmet overjord udlægges. Højst ¼ af indvindingsområdet må stå åben uden efterbehandling. Skrænter anlægges i minimum 1:2. Afvigelser skal aftales med Bornholms Regionskommune.


Fredninger

Der er ingen fredninger eller oldtidsfund inden for området.
 
Transport til og fra området
Trafikken til graveområdet vil foregå via Fabriksvej.
Påvirkningen af naboejendommene vil fortsætte uændret, eftersom aktiviteten i graveområdet, samt trafikken til og fra området vil fortsætte på samme niveau som i dag.
 
Miljøforhold
Miljøforhold, som støj og støv m.v., vil blive reguleret i råstoftilladelsen, men vil ikke overstige de påvirkninger, som i forvejen forekommer i området.
 
Har du bemærkninger til sagen?
Hvis du har et høringssvar til sagen, skal vi have modtaget det skriftligt senest d. 30 september 2019. Dit høringssvar skal mærkes med ”Forhøring for Bjørnebakker råstofindvinding, j.nr. 01.09.00P19-0058”.
Herefter vil Bornholms Regionskommune påbegynde udarbejdelsen af en råstoftilladelse. De indkomne høringssvar vil indgå i den videre sagsbehandling.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid