Luftfoto - Koosgård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag om miljøgodkendelse til Koosgård, Ibsker

Forslag om miljøgodkendelse til Koosgård, Ibsker

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Preben Bjerregård om, en ændring af svineproduktionen på 

  • Koosgård, 
    Ibskervej 30, 
    3730 Nexø 

godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen), og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Koosgård.

På Koosgård er der i nudrift en tilladt produktion på ca. 780 årssøer, 18.200 smågrise og 400 polte i henhold til godkendelse givet i 2016. I godkendelsen fra 2016 er der givet tilladelse til udvidelse af produktionen i to etaper. Første etape med udvidelse til 700 årssøer, 18.200 producerede smågrise (7,2-32 kg) og 400 producerede polte (35-107 kg) er udnyttet. Anden etape med udvidelse til 1.300 årssøer, 42.400 producerede smågrise (7,2-30 kg) og 700 producerede polte (35-107 kg) er kun delvist udnyttet. I forbindelse med anden etape er der givet tilladelse til forlængelse af eksisterende drægtighedsstald samt opførsel af en ny bygning indeholdende fare-, smågrise- og poltestald. Drægtighedsstalden er forlænget, men ikke i det omfang, der blev givet tilladelse til i anden etape. En ny bygning indeholdende fare-, smågrise og poltestald er ikke opført. En del af smågrisene overføres fortsat ved fravænning til anden ejendom og i forbindelse med den påbegyndte udvidelse er der overført et øget antal grise.

Den eksisterende produktion ønskes godkendt efter den nye husdyrregulering (stipladsmodellen) med en mindre udvidelse i form af babystalde. Dernæst søges om en større udvidelse af produktionen, hvor der søges om en ændring i forhold til den ikke udnyttede anden etape i den eksisterende godkendelse fra 2016. 

Den eksisterende smågrisestald ønskes ændret til farestald. Der ønskes endnu en babystald til de mindste grise og foretaget en yderligere forlængelse af drægtighedsstalden. Drægtighedsstalden ønskes forlænget mere end hvad der er givet tilladelse til i den tidligere godkendelse. Dette skyldes, at der bla. ønskes et ekstra areal med opsamlings- og aflastningsstier. Opførsel af en ny bygning (fare-, smågrise- og poltestald) gennemføres ikke. Samlet vil den ønskede udvidelse af produktionen ikke overskride den eksisterende godkendelse (etape 2). Der bliver tale om et større antal søer, mens produktionen af smågrise begrænser sig til kun at omfatte babystaldene, hvor de mindste grise opstaldes inden overførsel til anden ejendom. 

Ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 3.382 m2 med den nuværende produktion udvidet med babystalde og 4.823 m2 efter en udvidelse af soholdet.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i en eksisterende og i en ny gyllebeholder opført i forbindelse med første etape af eksisterende godkendelse fra 2016. Der er givet tilladelse til opførsel af endnu en gyllebeholder i miljøgodkendelsen fra 2016. Denne er endnu ikke realiseret og ønskes ikke opført. Ved en udvidelse af produktionen opføres en ny fortank i forbindelse med forlængelsen af drægtighedsstalden.

I ansøgningen er der foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende er overholdt, og at kommunen vurderer på baggrund heraf, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. 

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunes vurdering at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området eller Bilag IV-arter og deres leveområder. 

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT opfyldes i nu- og ansøgt drift ved anvendelse af gylleforsuring.
Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer  har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Koosgård.

Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Koosgård kan dette findes på regionskommunens hjemmeside www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Koosgård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 17. februar 2022.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0018.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74. 


Center for Natur, Miljø og Fritid