Kommuneplan
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020 - høring

Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020 - høring

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til kommuneplan 2020 den 8. oktober 2020. Forslaget sendes i otte ugers offentlig høring i perioden 6. november 2020 til 4. januar 2021. Der er udarbejdet miljørapport til planforslaget.

Bemærkninger eller indsigelser til forslaget skal være Plan i hænde senest mandag den 4. januar 2021.

Se forslag til Kommuneplan 2020: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=24

Se forslag til bybeskrivelser:
https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=31

Se miljørapporten:
https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1041

Du kan indsende dine bemærkninger i et høringssvar via de digitale sider ved at trykke på den orange knap "din kommentar":


Høringssvar kan også sendes med post, mrk. kommuneplan til: 

 • Udvikling og Plan
  Ullasvej 23
  3700 Rønne

Af høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00. På bibliotekerne vil forslaget til Kommuneplan 2020 findes i en trykt udgave fra fredag den 13. november 2020.

Primære ændringer siden Kommuneplan 2013

 • Cykelstier og cykelruter: Målsætningen er ændret til at fokusere på cyklen og andre lette køretøjer som transportmiddel i hverdagen, hvor den før fokuserede på cykelturisme. Der er udpeget ønsker for fremtidige cykelstier.
 • Landskab: Landskabsinteresserne er nu udpeget i eget tema med to udpegninger, hhv. ”større sammenhængende landskaber” og ”særligt værdifulde landskaber”.
 • Skovrejsning: Temaet er revideret for at understøtte Grønt Danmarkskort og grundvandsbeskyttelsen samt for at tage hensyn til landskabsudpegningerne.
 • Grønt Danmarkskort: Naturinteresserne er udpeget og samlet i Grønt Danmarkskort. De nye udpegninger har en større præcision end tidligere udpegninger.
 • Lokalsamfund og åbent land: Der er indarbejdet strategiske værktøjer i forhold til udviklingen af de mange lokalsamfund
 • Boligudlæg: Der er udtaget boligudlæg ved flere byer.
 • Erhvervsudlæg: Der er udlagt nye erhvervsområder ved Rønne på Snorrebakken, mens der i andre byer er udtaget erhvervsudlæg.
 • Produktionsvirksomheder: Der er lavet en udpegning af de erhvervsområder, som forbeholdes produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Til hvert af disse områder er der udpeget en miljøkonsekvenszone, som skal friholdes for fx boliger.
 • Kystplanlægning og klimatilpasning: Der er redegjort for de nye krav i lovgivningen og de primære udfordringer, som Bornholm står over for. Der skal ske et større planlægningsarbejde i det kommende år, som vil medføre et kommuneplantillæg til dette tema.
 • Arealreservationer til ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen er reduceret på opfordring fra Erhvervsstyrelsen.


Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme.
Men når kommuneplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort kan kommunalbestyrelsen udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne, jf. planlovens § 12, stk. 2 samt udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne, jf. planlovens § 12, stk. 3.

Center for Regional Udvikling. IT´og Sekretariat