Plejecenter
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til kommuneplantillæg nr. 30

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for et område til offentlige formål som plejecenter og funktioner i tilknytning hertil i 8 ugers offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2018 at der skal kommune- og lokalplanlægges for et nyt plejecenter i Hasle. Der er derfor nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som forud for en endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen sendes i 8 ugers offentlig høring. Administrationen udarbejder når byggeprojektet er kendt et lokalplanforslag for plejecenteret.

Miljøscreening
Der er foretaget en screening af forslaget til kommuneplantillægget, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Konklusionen på screeningen er at kommuneplantillægget ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet kommuneplantillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig betydning.

Indsigelsesmulighed 
Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til: 

Bornholms Regionskommune
Att: Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700 Rønne

Eller på mail til sekretariatet@brk.dk.
Indsigelsen skal være forsynet med tydelig angivelse af navn og adresse.

Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest den 25. juli 2018.
Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen.
 
Planforslag kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller ses i den blå boks.


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til [Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet].
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb.
 Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for [angiv jeres myndigheds navn] via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
[Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet] afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til [jeres myndigheds navn]. [Jeres myndigheds navn] videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Center for  Erhverv, Byg og Sekretariat

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 30