Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til lokalplan 098, Solcellepark ved Kannikegårdsvej

Forslag til lokalplan 098, Solcellepark ved Kannikegårdsvej

​Den 22. december 2017


Kommunalbestyrelsen vedtog 21. december 2017 at sende forslag til lokalplan nr. 098 og forslag til kommuneplantillæg nr. 025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring i otte uger. Hensigten med planerne er, at gøre det muligt at opføre en solcellepark på op til ca. 23 ha.


Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene med tilhørende miljørapport skal være Teknik & Miljø i hænde senest mandag den 16. februar 2018.

  • enten på adressen Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, 3770 Allinge,
  • eller på mailadressen tm@brk.dk.


Planerne kan ses her på siden i den blå boks, eller ved henvendelse til Teknik & Miljø, telefon 56 92 00 00, mail tm@brk.dk

 

Retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

 

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.
 
Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr
på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Forslag til lokalplan nr. 098

Solcellepark Kannikegårdsvej

getdoklink.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28

Solcellepark Kannikegårdsvej

getdoklink1.pdf

Miljørapport

Solcellepark Kannikegårdsvej

MILJØRAPPORT_Solcellepark Kannikegårdsvej.pdf