Dalegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til miljøgodkendelse til Dalegård, Rutsker

Forslag til miljøgodkendelse til Dalegård, Rutsker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Peter Riis Sonne om, at svineproduktionen på 

  • Dalegård,
    Kumlehøjvej 5,
    3790 Hasle udvides, 

og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Dalegård.

Ansøgt drift omfatter en godkendelse af det eksisterende produktionsanlæg efter den nye stipladsmodel i tre trin. Trin 1 omfatter eksisterende produktion samt indretning af hestestald i en lagerbygning og opsætning af en ny silo. I trin 2 udvides løbestalden og et ældre staldafsnit til polte nedlægges. I trin 2 opføres en ny farestald til løsgående diegivende søer og de eksisterende farestalde ændres til opstaldning af drægtige søer.

I trin 1 er det samlede produktionsareal på 2.604 m2, i trin 2 øges det til 2.893 m2 og i trin 3 til 5.263 m2. 

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og fortank på ejendommen. I trin 2 forsynes den ene af de eksisterende beholdere med teltoverdækning. I trin 3 overdækkes yderligere en eksisterende beholder og der ønskes mulighed for udvidelse af opbevaringskapaciteten med en ny gyllebeholder, ligeledes overdækket.

Forslag til miljøtilladelse
Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøtilladelse til Dalegård, Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle. 

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. 

Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen øges udledningen ikke fra staldene. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til udledning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). 
I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.

Lovgrundlag
Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer  har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Dalegård.
Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Dalegård kan du se den her på hjemmesiden. 

Vil du afgive bemærkninger 
Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Dalegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 1. juni 2022.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 18/12378.  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74. 

Center for Natur, Miljø og Fritid.