Luftfoto - Kirkelunde
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til miljøgodkendelse til Kirkelunde, Nyker

Forslag til miljøgodkendelse til Kirkelunde, Nyker

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Tommy Pedersen om, at en ændring af svineproduktionen (årssøer, smågrise og slagtesvin) på 

  • Kirkelunde,
    Skolevej 8,
    3700 Rønne 

godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen), og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Kirkelunde.

Kirkelunde har en miljøgodkendelse fra februar 2008 til et dyrehold på 800 årssøer, 22.400 producerede smågrise (7,2-34 kg), 500 producerede polte (34-104 kg) og 600 producerede slagtesvin (34-105 kg). 

I juli 2013 blev der efter anvendelse af anmeldeordning givet tilladelse til en produktion på 840 årssøer og 26.654 producerede smågrise (7,3-32 kg), 500 producerede polte (32-104 kg) og 600 producerede slagtesvin (32-105 kg).  

En del af produktionsarealet i den eksisterende slagtesvinestald (betegnet slagtesvinestald 2) ønskes ændret til også at kunne omfatte opstaldning af løsgående drægtige søer, herunder aflastningsstier til søer. Produktionsarealet i den gamle poltestald ønskes ændret kun til opstaldning af smågrise, mens produktionsarealet til polte i ny løbestald ønskes kun anvendt til polte over 30 kg. I nudrift omfatter de begge dyregrupper. Arealet i syge- og aflastningsstalden til søer ønskes ændret således, at arealet også kan omfatte opstaldning af polte.

Der foretages ingen udvendige ændringer af bygningerne. Indvendigt foretages kun ændringer i slagtesvinestald 2.
Det samlede produktionsareal udgør 4.992 m2. 

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. 
 
Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. Det er kommunens vurdering, at ændring af produktionen kan ske uden at påvirke landskabet, idet ændringen gennemføres i eksisterende bygninger.

Staldanlægget overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. 
I ansøgningen er der foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunens vurdering, at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området, idet ammoniakudledningen fra produktionen reduceres, som følge af omlægningen af produktionen.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Den ansøgte husdyrproduktion opfylder dette krav på baggrund af de valgte gulvtyper og overdækning af gylletank nr. 3.  

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne. Med tilladelsen følger en række vilkår til driften, som sikrer, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt.

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.

Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer  har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Kirkelunde.

Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Kirkelunde kan du se det her på regionskommunens hjemmeside.

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Kirkelunde. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 21. januar 2022.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0004.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74. 

Center for Natur, Miljø og Fritid