Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård, Povlsker

Forslag til miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård, Povlsker

​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Kim Olssen om til miljøgodkendelsen til slagtegriseproduktion på Nørregård-Bukkegård, Brandsgårdsvejen 17 og Slotsvejen 5, 3730 Nexø, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård.

 

Forslag til miljøtilladelse

Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård, Brandsgårdsvejen 17 og Slotsvejen 5, 3730 Nexø.

Produktionen på Nørregård/Bukkegård ønskes godkendt efter stipladsmodellen. Den nuværende godkendelse er en §12 tilladelse fra august 2018, der giver tilladelse til en produktion på 13.200 slagtesvin (30-117 kg) på Nørregård og 9.200 slagtesvin (30-117 kg) på Bukkegård. Godkendelsen fra 2018 gav tilladelse til opførsel af en ny stald på Bukkegård med en forøgelse af produktionen fra 3.200 til 9.200 slagtesvin pr. år. Den nye stald er ikke realiseret. I stedet er der givet tilladelse til en delvis udnyttelse af den ældste del af produktionsanlægget, der reelt var taget ud af drift og planlagt nedrevet for at give plads til den nye stald (se notat fra 2020). Der ønskes fortsat mulighed for at opføre den ikke realiserede stald fremfor anvendelse af den ældste del af produktionsarealet.

Der ansøges om en godkendelse i 2 trin, hvor trin 1 omfatter godkendelse af den eksisterende produktion samt opførsel af en ny gyllebeholder og opsætning af udendørs fodersiloer på Nørregård. Trin 2 omfatter en udvidelse af produktionen med en ny stald samt en mellembygning på Bukkegård, svarende til godkendelsen fra 2018.

I trin 1 foretages ingen udvendige eller indvendige ændringer af de eksisterende staldanlæg. Der opføres en ny gyllebeholder i forbindelse med eksisterende beholdere og opsættes 2 udendørs siloer i forbindelse med eksisterende siloer på Nørregård. I trin 2 ønskes opført en ny staldbygning på 22 x 55 m samt en mellembygning (foder og servicebygning) på op til 22 x 22 m på Bukkegård. Der foretages ingen ændringer af staldanlægget på Nørregård i trin 2.

Det samlede produktionsareal udgør i 2.799 m2 i trin 1 og 3.381 m2 i trin 2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Der ønskes opført en ny beholder på 5.000 m3 på Nørregård i trin 1.

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, almene vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel.

De eksisterende stalde overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. Den nye stald (trin 2) vil ikke overholde afstandskrav til en ikke almen vandforsyning. I godkendelsen er der givet dispensation til dette afstandskrav i forbindelse med opførsel af en ny stald.

I ansøgningen er der foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. I forhold til Nørregård blev i forbindelse med godkendelsen fra 2018 foretaget en konkret OML-lugtberegning, der dokumenterede at lugtgenekravet var opfyldt. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen, øges lugtemissionen fra staldanlægget ikke. Lugtkravet opfyldes ved anvendelse af hyppig gylleudslusning fra staldene med fulddrænede gulve. Hyppig gylleudslusning er godkendt på Teknologilisten til at have en lugtreducerende effekt på 20%. Tiltaget praktiseres allerede i nudrift. Uden indregnet effekt af hyppig gylleudslusning kan kravet opfyldes på baggrund af 50% reglen.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr.

Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. I trin 1 sker der ingen ændring af ammoniakudledning i forhold til nudrift. I trin 2 med opførsel af en ny stald vil ammoniakudledningen øges. Det vurderes det at ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT er opfyldt i trin 1, idet der ikke foretages ændringer af staldanlæggene og den nye gyllebeholder forsynes med teltoverdækning. I trin 2 opfyldes kravet til BAT, idet den nye stald på Bukkegård opfylder BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse (godkendelse fra 2018).

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.

 

Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.

 

Lovgrundlag

Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer​har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård.

Ønsker du at se forslag til miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård kan du se det på regionskommunens hjemmeside https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx

 

Vil du afgive bemærkninger 

Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til miljøgodkendelsen til Nørregård-Bukkegård.

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Nørregård-Bukkegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 25. april 2024.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 24/175.

Sender du bemærkninger til forslag til miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård, vil du senere modtage en kopi af kommunens afgørelse.

 

Vil du have mere info

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid​

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård

.

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård.pdf