Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til miljøgodkendelse til Sandegård, Østermarie

Forslag til miljøgodkendelse til Sandegård, Østermarie

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Jacob Svendsen om, at svineproduktionen på Sandegård, Saltunavej 1B, 3751 Østermarie godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Sandegård.

Produktionen af slagtesvin på Sandegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). Der foretages ingen ændringer af staldene. Der ønskes opført en ny gyllelagune i tilknytning til staldanlægget.

 

Den eksisterende godkendelse er en §12-miljøgodkendelse fra 2012, hvor der er givet tilladelse til en Den eksisterende godkendelse er en §33 godkendelse (kap. 5) fra 2006, hvor der blev givet tilladelse til en produktion på 8.270 slagtesvin (30-108 kg).

 

Såvel ansøgt drift som nudrift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.728 m2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder og fortank på ejendommen. I ansøgt drift ønskes opført en gyllelagune på 5.000 m3 med tilhørende fortank.

Der foretages ingen ændringer af bygningerne, produktionsarealet og produktion i forhold til eksisterende drift.

 

Forslag til miljøtilladelse

Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøtilladelse til Sandegård, Saltunavej 1B, 3751 Østermarie.

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel.

Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen øges udledningen ikke fra staldene. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til udledning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.

 

Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.

Lovgrundlag

Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Sandegård.

Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Sandegård kan du se den her på hjemmesiden.

Vil du afgive bemærkninger 

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Sandegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 27. oktober 2022.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 21/11490.  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.

Center for Natur, Miljø og Fritid

Forslag til Miljøgodkendelse til Sandegård

.

Forslag til miljøgodkendelse