Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til miljøgodkendelse til Vestregård, Rutsker

Forslag til miljøgodkendelse til Vestregård, Rutsker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Crujsen Farming ApS om, at kvægproduktionen på Vestregård, Borrelyngvej 17, 3790 Hasle godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Vestregård.

Crujsen Farming ApS har ansøgt om tilladelse til et fleksibelt dyrehold bestående af opdræt fra malkekvæg på ejendommen Vestregård, Borrelyngvej 17, 3790 Hasle, matrikel nr. 6a - Rutsker m.fl.

Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet, idet der ansøges om følgende bygningsændringer mv:

  • Der ansøges om at ændre benyttelse af foderlade (stald 8) til opstaldning af kvæg på dybstrøelse
  • Der ansøges om at etablere dybstrøelse til kvæg i stald 4, hvor der i 8-års drift har være opstaldet søer. Stalden har ikke været benyttet i nudrift.
  • Der søges om at etablere udendørs plads med fast støbt bund og foderbord på sydlig langside af stald 10.
  • Der søges om at ændre den tilladte gulvtype i eksisterende stald fra "sengestald med fast gulv" til "dybstrøelse".

Samlet set er der tale om at produktionsarealet er uændret i ansøgt drift i forhold til nudrift, og i ansøgt drift udgør produktionsarealet kun 57% i forhold til 8-års drift. D.v.s. at produktionsarealet er blevet næsten halveret ved skiftet fra svineproduktion til mælkeproduktion.

Husdyrgødningen fra produktionen vil blive opbevaret i 4 gyllebeholdere med naturligt flydelag, og dybstrøelse i markstak. Gødningsmåtte fra småkalve under 6 mdr. opbevares i køresilo med fast bund og afløb.

Det samlede produktionsareal udgør i såvel nudrift som ansøgt drift 4.644 m². 

 

Forslag til miljøgodkendelse til Vestregård

Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Vestregård, Borrelyngvej 17, 3790 Hasle.

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel.

Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen øges udledningen ikke fra staldene. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT opfyldes ved hjælp af teknologien fast drænet gulv med ajlerille, eller dybstrøelse i de stalde, som enten er "nye", eller hvor gulvtypen ændres.

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.


Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.

 

Vil du afgive bemærkninger 

Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Vestregård.

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Vestregård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 27. april 2023.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 22/8415.  

 

Vil du have mere info

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.


Center for Natur, Miljø og Fritid

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Vestregård

.

Forslag til miljøgodkendelse til Vestregård.pdf