Vang
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til ny bevaringsplan for Vang

Forslag til ny bevaringsplan for Vang


Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 15. september 2021 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr.  nr. 123 for bevaring og videreudvikling af Vang. Inden der politisk tages endeligt stilling til planforslaget skal det jf. planloven sendes i offentlig høring. Høringen er sendt til alle der er omfattet af planerne, de umiddelbart omkringboende, borgerforeningen og kommunens faste høringsparter, der har anmodet om at se planforslag.

Forslag til Lokalplan nr. 123 for bevaring og videreudvikling af Vang har primært til hensigt at bevare det historiske bymiljø. Afgrænsningen af lokalplanen har taget udgangspunkt i afgrænsningen af den gældende bevaringsplan, men er udvidet til at omfatte alle ejendomme i byzone. Udvidelsen omfatter ejendommene: Vang 36, 38 47, 49 57 og 69; Paradisvej nr. 1A, 1B, 3, 9 og 11; Vandmøllevej 1 og Finnedalsvej nr. 5. Udvidelsen skal sikre, at videreudviklingen af disse ejendomme sker under hensyntagen til det samlede historiske bymiljø. 


    Ill 1 viser planudvidelsen.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder. Delområderne A og B må anvendes til boligformål herunder erhverv, der kan indpasses i beboelsesområdet uden at være til gene for de omkringboende. Delområde A, hvor bevaringsbestemmelserne vil blive administreret restriktivt på baggrund af byggeansøgninger vedrørende alle ydre forhold omfatter den ældste bebyggelse nærmest kysten. Da afgræsningens formål er at bevare bymæssige helheder, indgår enkelte nyere ejendomme også i delområdet. Bygningerne i delområde B, primært beboelseshuse, spænder bredt i både byggeår og -stil. Generelt er der dog fortsat tale om et relativt velbevaret og homogent historisk bymiljø. Delområde H udgøres af Vang Havn og byens havnefront, og området må anvendes til fritidsformål (småbåds- og fritidshavn; klub- og foreningsfaciliteter m.fl. aktiviteter), samt erhverv, der kan indpasses uden at være til gene for de omkringboende. 


Ill. 2 viser delområderne.


Den digitale udgave af forslag til Lokalplan nr. 123 for bevaring og videreudvikling af Vang kan ses via dette link:
https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=352

Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 123 skal være os i hænde senest den 15. november 2021.

Benyt venligst den orange knap "din kommentar", på det digitale site der er link til ovenfor, hvis du har bemærkninger. Høringssvar der sendes pr. post skal stiles til Bornholms Regionskommune, Plan, Skovløkken 4, 3770 Allinge.


Midlertidige retsvirkninger
Indtil en lokalplan er endeligt vedtaget, må ejendomme der er omfattet af forslaget ikke
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.
Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. 
De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra denne dato.

Miljøscreening
Lokalplanforslaget er omfattet af § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven/VVM). Bornholms Regionskommune har foretaget den lovpligtige screening af planforslagene og vurderet, at yderligere miljøvurdering ikke er nødvendig. Kommunens afgørelse mht. miljøscreening kan påklages indenfor 4 uger, dvs. senest den 18. oktober 2021

Klagevejledning miljøscreening
Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. 

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 


Regional Udvikling, It og Sekretariat