Frennebakken
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til spildevandsplan for Frennebakken i offentlig høring

Forslag til spildevandsplan for Frennebakken i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 25. juni 2020 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Frennebakken i 8 ugers offentlig høring.

Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses her.

En bygherre ønsker at opføre 15 sommerhuse syd for Svanebakkken og Duebakken i Svaneke, hvor der i dag er åbent land. Det østlige område er allerede udlagt i spildevandsplanen som planlagt for spildevandskloakering, mens det vestlige pt ligger uden for kloakopland.
Med vedtagelsen af dette tillæg udvides det spildevandskloakerede område til at omfatte hele sommerhusområdet, der ønskes udstykket. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage husspildevandet fra sommerhusene, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand på egen grund.
Da hele området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at sikre det juridiske grundlag til kloakering af området.

Høringsperiode
Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget evt. vedtages af kommunalbestyrelsen.
I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til spildevand@brk.dk og være kommunen i hænde senest d. 2. september.
Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget.

Miljøvurdering af plan

Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.10-2018). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering.
Bornholms Regionskommune har udarbejdet en screening for miljøvurderingspligt af dette tillæg til spildevandsplanen. Screeningen for miljøvurderingspligt er vedlagt som bilag 1 i tillægget.
Bornholms Regionskommune vurderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og at der derfor ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Miljøvurdering af projekt (VVM)
Der er alene udført en screening for miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen. Tillægget indebærer, at grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Hvis der i forbindelse med det konkrete projekt skal etableres f.eks. bassiner, skal anlægget screenes for miljøvurderingspligt i forbindelse med behandlingen af ansøgningen til projektet. 

Klagevejledning
Regionskommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af alle, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser.
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/

Klagefristen udløber dermed 5. august 2020

 

Center for Natur, Miljø og Fritid