Slotslyngen
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering

Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering

Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering: matr. 15a, Slotslyngen, Allinge-Sandvig Jorder

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø & Fritid, har den 9. april 2021, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Bornholm, om nedlægning af grøfter i Slotslyngen skov, matr. 15a, Slotslyngen, Allinge-Sandvig Jorder. Matriklen er ejet af Naturstyrelsen.

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger.

Formål
Formålet med projektet er at fremme den naturlige hydrologi i området. 
Nordbornholm har en meget høj biodiversitet og er kun grøftet i begrænset omfang. Den naturlige hydrologi er en grundlæggende forudsætning for at højne biodiversiteten i den pågældende skov i Slotslyngen.  Nedlægningen af grøfter vil særligt gavne habitatnaturtyperne skovbevoksede tørvemoser og levestedet for Stor Vandsalamander.

Projektforslaget
Projektforslaget finder du i den blå boks.
   
Lovgivning
Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journal nr. til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. 

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: Den 24. juni 2021

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid