Kanondalen
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Høring vedr. afgrænsning af miljøvurdering for areal ved Kanondalen

Høring vedr. afgrænsning af miljøvurdering for areal ved Kanondalen

Høring vedr. afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport for inddragelse af areal ved Kanondalen til havnerelaterede formål

Rønne Havn A/S ønsker at anvende et areal på matrikel 320a Rønner Markjorder ved Kanondalen til oplagsplads for fx offshore-komponenter samt øvrige havnerelaterede aktiviteter.

Ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser må projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Rønne Havn A/S har indsendt en ansøgning om projektet iht. miljøvurderingslovens § 18, stk. 1 og iht. samme bestemmelses stk. 2 oplyst, at det ønskes, at projektet skal undergå en miljøkonsekvensvurdering.

På baggrund af denne anmodning gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Bygherre skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der vurderer, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Bornholms Regionskommune har vurderet, at planerne er obligatorisk miljøvurderingspligtige jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1. Der skal derfor også i tilknytning til planforslagene udarbejdes en miljørapport, som beskriver planernes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Der skal således udarbejdes både en miljørapport tilknyttet planerne og en miljøkonsekvensrapport tilknyttet projektet. De to rapporter kombineres i én samlet miljøkonsekvensrapport.

Afgrænsningsnotat
Bornholms Regionskommune skal jf. miljøvurderingslovens § 11 og 23 forud for Rønne Havns udarbejdelse af den samlede miljøkonsekvensrapport afgive en udtalelse om, hvordan miljørapportens indhold skal afgrænses (hvilke dele af miljøbegrebet, der skal inddrages i miljøvurderingen, og hvilke dele, som foreslås udeladt) samt hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i rapporten.

Ifølge samme lovs § 32, st. 1, pkt. 2 og § 35, stk. 1, pkt. 2 skal kommunen foretage en høring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af rapportens indhold.

Bornholms Regionskommune har udarbejdet et udkast til afgrænsningsnotat med henblik på at afgrænse indholdet i den samlede miljøkonsekvensrapport for inddragelsen af arealet ved Kanondalen til havnerelaterede formål.


Offentliggørelse og høringsperiode
Udkast til afgrænsningsnotat vil blive offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk under høringer, hvor det vil være tilgængeligt fra den 19. marts 2020. Notatet sendes endvidere til berørte myndigheder, ansøger og de nærmeste omkringboende.

Bornholms Regionskommune har vurderet, at berørte myndigheder ud over kommunen selv er Kystdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen.

Fristen for at komme med bemærkninger er 14 dage fra offentliggørelsen.

Høringssvar med bemærkninger til den foreslåede afgrænsning af miljøvurderingens indhold skal sendes til Bornholms Regionskommune på mail nmf@brk.dk eller med post til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge.

Bemærkninger skal være Bornholms Regionskommune i hænde senest den 2. april 2020.

Spørgsmål kan rettes til Katrine Høst på mail katrine.hoest@brk.dk

Videre forløb
Bornholms Regionskommune fremsender efter høringsfristens udløb en udtalelse om afgrænsningen af emnerne i den samlede miljøkonsekvensrapport til bygherre, som på baggrund af denne afgrænsning skal udarbejde miljøkonsekvensrapporten. 

Udkast til tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 25 samt den endelige miljøkonsekvensrapport sendes herefter i offentlig høring i 8 uger ved annoncering på kommunens hjemmeside. Miljøoplysningerne, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, vil samtidig blive offentliggjort samme sted.

Venlig hilsen

Center for Natur, Miljø og Fritid