Oversigtsbille - Galløkken
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Høring af forslag til planer, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken

Høring af forslag til planer, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken

Høring af forslag til planer for en oplagsplads og et rekreativt område ved Galløkken. 

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. april 2020 at forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og forslag til lokalplan nr. 115 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i perioden 5. maj til 30. juni 2020. Du kan se planerne og miljørapporten her på siden.

I høringsperioden har du mulighed for at give kommunen et høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til forslaget.

Kommunalbestyrelsen skal efter den offentlige høring tage stilling til de indsendte høringssvar, og kan vedtage planerne endeligt, eventuelt med ændringer, eller helt forkaste planerne.
Annonceringen af planforslagene sker på www.plansystem.dk og www.brk.dk.

Dine ændringsforslag, bemærkninger og indsigelser skal være skriftlige, og du kan benytte nedenstående link, eller du skal sende dem p. e-mail til plan@brk.dk.  Høringsfristen udløber tirsdag 30. juni 2020.

Link til Lokalplan forslag :
http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=340

Link til Kommuneplantillæg :
http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1006

 

Midlertidige retsvirkninger
Når et lokalplanforslag er i offentlig høring har det betydning for, hvad man må inden for planområdet. Det kaldes de midlertidige retsvirkninger, og de er beskrevet i Planlovens § 17: "Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.”
Efter udløbet af høringsfristen kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen. En sådan tilladelse kan dog ikke meddeles, hvis Miljøministeren har gjort indsigelse mod planforslaget eller hvis Miljøministeren har besluttet at overtage beføjelser i sagen.
De midlertidige retsvirkninger finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort og højst i ét år efter forslagets offentliggørelse.

 

Høring af miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for en oplagsplads ved Galløkken.

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. april 2020 også, at miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse for etablering af en oplagsplads ved Galløkken sendes i offentlig høring i perioden 5. maj til 30. juni 2020. Du kan se miljøkonsekvensrapporten med bilag, udkast til tilladelse samt bygherres ansøgning om tilladelse her på siden. 

I høringsperioden har du mulighed for at give kommunen et høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkastet til tilladelse.
Kommunalbestyrelsen skal efter den offentlige høring tage stilling til de indsendte høringssvar og kan vedtage tilladelsen endeligt, eventuelt med ændringer, eller helt forkaste den.

Dine ændringsforslag, bemærkninger og indsigelser skal være skriftlige, og du skal sende dem på e-mail til nmf@brk.dk. Høringssvar kan også indgives sammen med høringssvar til planforslagene ved at benytte linket beskrevet ovenfor. Høringsfristen udløber tirsdag 30. juni 2020.

Der gøres opmærksom på, at miljørapporten, som er knyttet til planforslagene, er sammenskrevet med miljøkonsekvensrapporten i én samlet rapport.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid