Kærby Å-Byåen
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Høring af revideret vandløbsregulativ for Kærby Å-Byåen

Høring af revideret vandløbsregulativ for Kærby Å-Byåen

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har udarbejdet et revideret forslag til vandløbsregulativ for Kærby Å-Byåen. Kærby Å-Byåen er et offentligt vandløb. Ifølge vandløbslovens § 12, skal der udarbejdes regulativer for alle offentlige vandløb. Regulativer indeholder bl.a. bestemmelser om vandløbets skikkelse, vedligehold, beplantning og revisionsbestemmelser.  

Høring
Regulativforslag skal fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger, ifølge § 5 i regulativbekendtgørelsen. Fremlæggelse kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside. 
Forslaget sendes samtidig til udtalelse hos berørte myndigheder, jf. § 12, stk. 2 i bekendtgørelsen.

Regulativforslaget og tilhørende bilag fremgår af den blå boks. 
Læs mere om processen på siden Søer og vandløb 

Regulativforslaget er i høring i perioden: 3.11-2021 – 29.12-2021.

Bemærkninger
I høringsperioden kan du indgive bemærkninger, oplysninger mv. til forslaget. Høringsbemærkningerne vil indgå i det videre arbejde og blive forelagt for Natur- og Miljøudvalget i forbindelse med den politiske behandling af regulativforslaget. Eventuelle bemærkninger kan indgives til Center for Natur, Miljø og Fritid inden for 8 ugers fristen. Bemærkninger sendes til: nmf@brk.dk mærke ”Forslag til revideret vandløbsregulativ” att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal.
Miljøvurdering
Der er foretaget en screening for miljøvurderingspligt af planforslaget jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 

Screeningen for miljøvurderingspligt er en selvstændig afgørelse, som offentliggøres sammen med høringen af regulativforslaget. Der er truffet afgørelse om, at regulativet ikke er miljøvurderingspligtigt. 
Klagefristen er 4 uger. Afgørelsen om ikke- miljøvurderingspligt fremgår af den røde boks til højre. 

Bemærk, at fristen for at klage over afgørelsen om ikke- miljøvurderingspligt er den: 1.12-2021.

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Se også klagevejledningen i afgørelsen. 


Center for Natur, Miljø og Fritid