Stalbygning
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Kvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 Aakirkeby

Kvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 Aakirkeby

Afgørelse af tilladelse til etablering af kvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 Aakirkeby

Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøtilladelse til etablering af kvægproduktion på :

 

  • Lærkeshøj,
    Fællesvej 8,
    3720 Aakirkeby


Tilladelsen muliggør, at der på ejendommen kan etableres en produktion bestående af 15 køer, 70 opdræt (6-26 mdr.) og 80 ungtyre (220-440 kg) alle af stor race, svarende til 74,4 dyreenheder. Der opføres til formålet en ny staldbygning, som etableres med dybstrøelse.
Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 19. februar 2019, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 22. januar 2019.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence


En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat