Bossevejen 11
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Landzonetilladelse pr. 5. januar 2018

Landzonetilladelse pr. 5. januar 2018

Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:

  • Nedrivning og genopførsel af stuehus på Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle
  • Nedrivning og genopførsel af stuehus på Sosevejen 23, 3720 Aakirkeby
  • Tilbygning på Søndre Landevej 2, 3700 Rønne
  • Opførsel af skur på Skagelfaldsvejen 2, 3720 Aakirkeby
  • Indretning af boliger og ferieboliger på Bossevejen 11, 3720 Aakirkeby
  • Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Aspevej 15, 3751 Østermarie

 

Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

En klage skal være modtaget senest den 2. februar 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk 

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid