Luftfoto af Baunevej 9
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Landzonetilladelser pr 7 juli 2021

Landzonetilladelser pr 7 juli 2021


Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:

  • Etablering af mile - Baunevej 9, 3720 Aakirkeby,
  • Opførsel af madpakkehus- Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakrikeby,
  • Etablering af sø - Paradisbakkevejen 23, 3740 Svaneke,
  • Etablering af sø - Pellegårdsvej 20, 3790 Hasle,
  • Etablering af sø - Rønnevej 86, 3770 Allinge,
  • Etablering af sø - Siegårdsvejen 8, 3720 Åkirkeby,
  • Etablering af sø - Sigtebrovejen 6, 3720 Åkirkeby,
  • Etablering af katte internat/pension - Vietsvej 7A, 3760 Gudhjem


Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

En klage skal være modtaget senest den 4. august 2021.

Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk
Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.


Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat