Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Landzonetilladelser pr. 10. maj 2017

Landzonetilladelser pr. 10. maj 2017


Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:

 

• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Dalegårdsvej 10, 3720 Aakirkeby
• Anvendelse af sommerhus til helårsbolig på Tangvej 18, 3730 Nexø
• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Aabyvej 23, 3700 Rønne
• Udstykning af Ndr. Strandvej 133, 3770 Allinge


Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

En klage skal være modtaget senest onsdag den 7. juni 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk 

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.