Foto Gamlevældegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlars

Miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlars

Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til svineproduktion på

  • Gamlevældegård,
    Gamlevældevej 31,
    3760 Gudhjem.

Christian Koefoed har ansøgt om en udvidelse af produktionsarealet til søer, smågrise og slagtesvin samt etablering af en ny gyllebeholder med tilhørende fortank. Det eksisterende bygningssæt er delvist nedslidt og ønskes taget ud af drift. Til erstatning herfor ønskes opført et nyt moderne staldanlæg omfattende sohold og slagtesvineproduktion samtidig udvides produktionen. Udvidelsen består dels af et større sohold samt en udvidelse af slagtesvineholdet, således alle grise kan færdigproduceres på ejendommen.

Der etableres tre nye bygninger indeholdende henholdsvis løbe- og drægtighedsstald, fare- og smågrisestald samt slagtesvinestald. Produktionen i det eksisterende staldanlæg nedlægges på nær et afsnit af den nuværende slagtesvinestald, der i ansøgt drift ønskes anvendt til poltekarantæne samt bufferstald. Herudover opføres en ny gyllebeholder på 4.000 m3. Det samlede produktionsareal udgør 6.543 m2 i det nye staldanlæg og 150 m2 i det eksisterende anlæg – i alt 6.693 m2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Disse suppleres med en ny beholder til opbevaring af gødningen fra den udvidede produktion.

Udvidelsen af produktionen på ejendommen gennemføres trinvis. I det første trin fortsætter driften uændret i det eksisterende staldanlæg og der etableres en babystald i form af en pavillon til de mindste smågrise. I det næste trin opføres den nye slagtesvinestald og den nye gyllebeholder med fortank. I det sidste trin opføres den nye fare- og smågrisestald samt den nye løbe- og drægtighedsstald. I det sidste trin nedlægges produktionen i det gamle staldanlæg samt i pavillonen.

Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.

Offentliggørelse
Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 21. juli 2020.
§16a-miljøgodkendelsen til Gamlevældegård kan ses i den blå boks.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 18. august 2020, dvs. 4 uger fra den 21. juli 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat