Luftfoto Krusegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Miljøgodkendelse til Krusegård, Rutsker

Miljøgodkendelse til Krusegård, Rutsker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til svineproduktion på Krusegård, Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle.

Jesper Jørgensen har ansøgt om en miljøgodkendelse til den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ekstra slagtesvinestald. 
Nærværende miljøgodkendelse giver mulighed for at færdigproducere alle slagtesvin på Krusegård, og dermed omfatter miljøgodkendelsen tilladelse til at opføre en ny slagtesvinestald, svarende til de to eksisterende slagtesvinestalde. Den ekstra kapacitet til slagtesvin skal desuden benyttes til at reducere belægningsgraden i smågrisestaldene ved at overføre smågrisene tidligere til slagtesvinestaldene end det er tilfældet i nudrift. Den eksisterende karantænestald forventes taget ud af drift i ansøgt drift, hvor Skovgård i stedet forventes anvendt til karantænestald. Idet der er mulighed for, at staldafsnittet fortsat anvendes, er dette indregnet i ansøgt drift. Der foretages ingen ændringer af det eksisterende staldanlæg. 
Det samlede produktionsareal udgør 7.414 m2 i det eksisterende staldanlæg og 1.647 m2 i den nye slagtesvinestald – i alt 9.061 m2. 
Til opbevaring af husdyrgødningen fra produktionen forefindes i alt 4 gyllebeholdere samt 3 forbeholdere/fortanke på ejendommen. Beholderne har et samlet overfladeareal på 1.950 m2. 
Til opbevaring af korn forefindes eksisterende kornsiloer. Disse siloer forhøjes fra 20 m til 21,5 m.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, som findes her på siden.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 6. maj 2021, dvs. 4 uger fra den 8. april 2021, hvor afgørelsen er annonceret her på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus , inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget 
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid
Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse - Krusegård