Luftfoto - Ladegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Miljøgodkendelse til Ladegård, - Klemensker

Miljøgodkendelse til Ladegård, - Klemensker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på 

  • Ladegård, 
    Ladegårdsvej 6, 
    3700 Rønne.

Steen Stender har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til svineproduktionen på ejendommen Ladegård. 

Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i to eksisterende stalde med et produktionsareal på i alt 2.394 m2 samt mulighed for udvidelse med en ny stald inkl. bufferstald og ny gyllebeholder, således er opnås et samlet produktionsareal på i alt 3.863 m2. 

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder og fortank på ejendommen samt en fritliggende gyllebeholder på den bygningsløse ejendom Aabyvej 5,3700 Rønne. Der foretages ingen ændringer af eksisterende opbevaringsanlæg.

Miljøgodkendelsen godkender produktionen af slagtesvin på Ladegård efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen), der foretages ingen ændringer af det eksisterende staldanlæg i forhold til den nuværende drift. Miljøgodkendelsen muliggør etablering af en ny slagtesvinestald og gyllebeholder, svarende til projekt, som blev godkendt i eksisterende tilladelse fra 2017.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.

Offentliggørelse
Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den 5. januar 2022. 

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 2. februar 2022, dvs. 4 uger fra den 5. januar 2022, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis: 

Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
Klager får helt eller delvist medhold i klagen
Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
Klager ikke er klageberettiget 
Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid