Luftfoto - Ladegårdsvej 6
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Miljøgodkendelse til Ladegård, Klemensker

Miljøgodkendelse til Ladegård, Klemensker

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Steen Stender om, at svineproduktionen på 

  • Ladegård, 
    Ladegårdsvej 6, 
    3700 Rønne 

godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen), og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Ladegård.

Steen Stender har ansøgt om, svineproduktionen på Ladegård, Ladegårdsvej 6, 3700 Rønne godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen ændringer af det eksisterende staldanlæg i forhold til den nuværende drift. Desuden ønskes der fortsat mulighed for at opføre en ny slagtesvinestald og gyllebeholder, svarende til den eksisterende tilladelse fra 2017.
Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i to eksisterende stalde med et produktionsareal på i alt 2.394 m2 samt mulighed for udvidelse med en ny stald inkl. bufferstald, således er opnås et samlet produktionsareal på i alt 3.863 m2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. 

I ansøgningen er der foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende er overholdt, og at kommunen vurderer på baggrund heraf, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. 

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunes vurdering at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området eller Bilag IV-arter og deres leveområder. 

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT opfyldes i nu- og ansøgt drift ved anvendelse af gylleforsuring.
Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer  har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Ladegård.

Forslaget til miljøgodkendelsen kan ses i den røde boks.

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Ladegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 16. december 2021.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0021.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74. 

Center for Natur, Miljø og Fritid.