Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Miljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jord

Miljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jord

Miljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jord på Sct. Klemensgade 26

Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejdet en miljøgodkendelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker. Jorden skal anvendes i et genanvendelsesprojekt i forbindelse med nedrivning af dele af Klemensker Skole, hvor arealet skal bringes til niveau. Der afsluttes med 50 cm ren jord som afdækning. Det forventes, at jorden vil blive kørt i tidsrummet 7-15 på hverdage. Tilkørsel af jord vil ske i marts-maj måned 2019. Det forventes at jorden vil blive tilkørt i takt med at de enkelte tomter skal udfyldes.

Klageberettigede myndigheder og organisationer har modtaget kopi af afgørelsen. Herudover kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder skal betale kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagefristen udløber torsdag d. 11. april 2019.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Jesper Preuss Justesen på e-mail Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat