Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Miljøgodkendelse til husdyrbrug Bjerregård

Miljøgodkendelse til husdyrbrug Bjerregård

Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til so- og smågriseproduktionen på

 

 • Bjerregård,
  Søndre Landevej 77,
  3720 Aakirkeby.

På Bjerregård er der i nudrift produktion af so- og smågrise i de eksisterende stalde.
Den fremtidige produktion på Bjerregård vil ligeledes bestå af so- og smågriseproduktion. Med denne miljøgodkendelse opnås en godkendelse af ”produktionsarealerne”, dvs. staldgulve stier mv. hvor dyrene går. Herefter kan produktionsarealerne anvendes frit, så længe de dyrevelfærdsmæssige krav overholdes.

I forbindelse med denne miljøgodkendelse foretages der følgende ændringer på Bjerregård:

 • Produktionsarealet udvides i form af opførsel af en ny fare- og løbestald samt etablering af en ”babystald”.
 • Staldafsnittene i det eksisterende bygningssæt renoveres og indrettes til løsgående drægtige søer inkl. en syge- og aflastningsstald.

 

Miljøgodkendelsen omfatter so- og smågriseproduktion, og efter gennemførelse af de beskrevne udvidelse og ændringer på Bjerregård vil det samlede produktionsareal udgør i 4.910 m2.

Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.

Offentliggørelse
Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside 17. september 2019.
§16a-miljøgodkendelsen til Bjerregård kan ses i den blå boks.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 15. oktober 2019, dvs. 4 uger fra den 17. september 2019, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

 

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

 • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
 • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
 • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
 • Klager ikke er klageberettiget
 • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence


En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.


Venlig hilsen

Helle Thers
Agronom