Petersborg
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Miljøtilladelse til Petersborg

Miljøtilladelse til Petersborg

Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til § 16 b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt tilladelse til udvidelse af produktionsarealet til produktion af smågrise og slagtesvin på

  • Petersborg,
    Petersborgvej 14,
    3782 Klemensker


Den nye § 16 b-tilladelse muliggør en fortsat produktion af smågrise i de eksisterende stalde og en udvidelse af produktionsarealet i form indretning af en ”babystald” i en eksisterende staldbygning på ejendommen. Samt produktion af slagtesvin i en af de eksisterende sektioner. Det samlede produktionsareal bliver på 1.549 m2 i 3 staldafsnit.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse.

Offentliggørelse
Tilladelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra 21. november 2019. Miljøtilladelsen til Petersborg kan ses i den blå boks.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 19. december 2019, dvs. 4 uger fra den 21. november 2019, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat.