Pluggegård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Miljøtilladelse til Pluggegård, Nyker

Miljøtilladelse til Pluggegård, Nyker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Pluggegård til godkendelse til svineproduktion på Pluggegård, Pluggegårdsvej 22, 3700 Rønne.

Miljøgodkendelsen godkender slagtesvineproduktionen på Pluggegård efter den nye husdyrregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen udvendige eller indvendige ændringer af staldanlægget.

Husdyrgødningen er fortsat svinegylle, som opbevares i en eksisterende gyllebeholder på ejendommen samt en ejet beholder på en naboejendom.

På Pluggegård er der en årlig produktion af ca. 6.600 slagtegrise (30-120 kg) (Bornholmergrise) i et eksisterende staldanlæg med et produktionsareal på i alt 1.505 m2. Miljøgodkendelsen muliggør, at grisene indsættes ved en lavere vægt, dvs. miljøgodkendelsen giver mulighed for flexgruppe bestående af slagtesvin og smågrise.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.

Offentliggørelse

Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den 19. januar 2023, og kan ses i den blå boks her på siden.

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

 

Klagefristen udløber den 23. februar 2023, dvs. 4 uger fra den 19. januar 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes

Center for Natur, Miljø og Fritid

Miljøtilladelse til Pluggegård

.

§16b-miljøtilladelse til Pluggegård.pdf